Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Smutný hlas zaplašeného hněvem božím pastýře ... - str. 36

[na přehled] [na text]

KOMENSKÝ, Jan Amos. Smutný hlas zaplašeného hněvem božím pastýře k rozplašenému, hynoucímu stádu, ostatní již rady dáním se všemi se žehnající. Praha : Štorch-Marien, 1920. 51 s (Aventinum ; sv. 16)

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

věčnou cestu se strojení; ať ještě poobčerstvím, dřív než se odsud vyhostím, jakž při konci žalmu 39. zpívá David.

72. Víte, nejmilejší, že Pán Levítdm v p~tmecítma letech k ochotnému při stánku sloužení přistupovati, v padesáti pak letech přestávati nařídil (4. kn. Mojž. 8, 24.). Já pak o rok dfíveji začav, osmnácte let později přestávám (v práci úřadu kněžského vystáv let 44 a pod břemenem starostí o jiné 28), Přejtež mi tedy již aspoň také odpočinutí, miH moji, jako i předkům mým Jednota v tom věku přávala.

73. Já však, bude-li se Bohu mému líbiti s hodinkou mou poprodliti, nepřestanu pamětliv býti na vás, s Samuelem starcem, zprávu lidu z sebe skládajícím, říkaje: Odstup to ode mne, abych hřešiti měl proti Hospodinu a nemodliti se za vás, nýbrž [budu] vás vždypředce navoditi na cestu přímou (1. Samo 12,23.) a s Petrem apoštolem vždy předce na to mysliti, ahyšte i po mé smrti měli se nač rozpomínati (2. Petr 1, 13. 14. 15.) . 7 4. Pakli1~ umírám, aj, umírám vesele, v plném potěšení Božím, s plesáním a triumfem. Nebo mi Bůh můj dal viděti spasení své jako umírajícímu JákoboVi (1. kn. Mojž. 49, 18.), ajako Mojžíšovi slavný způsob církve, kterýž bude, když věčný náš Jozue, proveda lid svůj přes Jordán nynějšíchrozvodnilých híd, kananejské plémě z země vyhladí (5. Mojž. 34.). A věda s Matatiášem knězem, že ač dítek a bratří v úzkostech nechávám, při dobré však při, kteréž se ujme Bůh a ji vyvede. O čemž sobě přečtěte, prosím, z druhé knihy Machab. kap. 2, 40. do konce.

75. Přidám: dobrou máte při, nejmilejší, s apoštoly říkajíce:

Více sluší poslouchati Boha než lidí (Skut. 4, 19.). Přijde-li

36

[na začátek stránky]