Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Smutný hlas zaplašeného hněvem božím pastýře ... - str. 34

[na přehled] [na text]

KOMENSKÝ, Jan Amos. Smutný hlas zaplašeného hněvem božím pastýře k rozplašenému, hynoucímu stádu, ostatní již rady dáním se všemi se žehnající. Praha : Štorch-Marien, 1920. 51 s (Aventinum ; sv. 16)

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

volně; a když se ukáže kníže pastýřů, vezmete neuvad10u korunu slávy (1. Petr 5, 2.).

67. Žehnám se i s vámi, matky a sestry milé, sluh Božích osiřalé, samy neb s dítkami svými, manželky, co vás jdtě pozůstává. Budiž vám Hospodin sám (čím opuštěnější před světem jste a budete, tím milostivějším) ochráncem a otcem, tak jakž slíbil a zámluv jeho v té věci plná jsou Písma. Otče věčný, rozpomeň se na svá milostná slova:.Zanech sirotků svých, já je živiti budu, a vdov svých mně se dověřte(Jer.49, v.ll.).Aj, necháváme, aj, důvěřujeme se t Mějž je své otcovské péči poručené pro milosrdenství své.

68. S vámi také, mladší synové Jednoty (kteréž sme posavad v bázní Páně vypěstovávati a jako mladé strúmky štěpovati hleděli, abyšte, když nás starých nestane, ovoce nesli), i smutně i potěšeně se žehnám, za přední vás církvi klénot nechávaje. Já zajisté na to, co Písmo matce církvi praví: Místo otců svych budeš míti syny své, kteréž postavíš za knížata po vší zemi (Zal. 45, 17.), pozor maje, snažoval sem se, jak možnost byla, vždy předce to opatrovati, abyšte vy aspoň, synové proročtí, bud při školách, buď při mužích pobožných cvičení své (jako u noh Gamalielových) majíce a slovem víry krmeni jsouce, pokladem naděje církve (v národu našem) byli. A požehnal Búh,žeťvás vždy počet jistý (nemenší apoštolského) po sobě zústavuji; hleďtež pokladu tohoto (samých sebe) církvi nezmrhati,alejej co nejlépeji vypulerovaný pěkně dochovati.

69. Vinšuji vám srdečně, abyšte všickni byli Elizeové a na každém z vás dvojnásobní díl ducha Eliášova aby odpočinul (2. Reg. 2, 9.). Nýbrž vinšuji (pro nastávající potřebu velikého díla), abyšte všickni byli horliví Eliášové, obracející srdce synů

34

[na začátek stránky]