Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Smutný hlas zaplašeného hněvem božím pastýře ... - str. 33

[na přehled] [na text]

KOMENSKÝ, Jan Amos. Smutný hlas zaplašeného hněvem božím pastýře k rozplašenému, hynoucímu stádu, ostatní již rady dáním se všemi se žehnající. Praha : Štorch-Marien, 1920. 51 s (Aventinum ; sv. 16)

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

ještě, co pozůstává, zpravil a kněží řídil (Tit.1,5.).Jistjsa však, že Pán Bůh i Jozefa i Jozue i Timotea pro vás najde, když čas smilování jeho přijde, i sám sloupem a vůdcem vaším bude.

64. Zatím pak, dokud zpuštění trvá, poroučím vás, 6 rozptýlené po polích tolika národů stádce, k stráži a opatrování nej~ vyššímu tomu pastýři, jemuž· dávno již Otec řekl: Poněvadž země bude zpuštěna pro obyvatele své, pro ovoce činů svých, pas lid svůj berlou svou, stádce dědictví- svého, osamělé po lesích a u prostřed polí (Mich.7, v. 13. 14.); jeho při tom milostný hlas vám připomínaje: Neboj se, mé maličké stádce 1 neboť se zalíbilo Otci vašemu dáti vám království (Luk. 12, 32.).

65. Žehnám se obzvláštně s tebou, hrstko lidu Božího, mně obzvláštně svěřená, s osvědčováním, jakéž Samuel a Pavel činili (1 Samo 12, Skut. 20.) : že sem vám pro mzdu nesloužil, ale z milosti; od žádného nebera úplatků, abych co po osobách činil. ale v upřímnosti srdce. Nebral sem, dím,jako ipředkové moji, stříbra neb zlata neb roucha, ale chleba svého sobě sám pracemi svými dobývaje, ano i vám jiným v této průbě ochuzení chleba vašeho sem obstarávati pomohl. Byl-li sem komu ostrým, neodprošuji, ale abyk8Ždý,k čemu napomínán býval, na to pamatoval, ještě napomínám. Raději odprošuji, byl-li sem komu měkký a napomínati zanedbával-li sem, aneb to neuměle činil; Bůh mi nepočítej a z ruky mé krve žádného z vás nevyhledávej pro milosrdenství své.

66. Žehnám se i svámi,spolu služebníci Kristovi, bratřI milí, kterýchž ještě v živobytí po sobě zanechám, apoštolský vám připomínaje Canon : Paste stádečko Boží, kteréž Ůeště) při vás jest, opatrujíce je ne bezděky aneb pro mrzký zisk, ale dobro 33

[na začátek stránky]