Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Smutný hlas zaplašeného hněvem božím pastýře ... - str. 30

[na přehled] [na text]

KOMENSKÝ, Jan Amos. Smutný hlas zaplašeného hněvem božím pastýře k rozplašenému, hynoucímu stádu, ostatní již rady dáním se všemi se žehnající. Praha : Štorch-Marien, 1920. 51 s (Aventinum ; sv. 16)

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

uvedených (1. Samo 2.), ach, povolni mu buďme, a chce-li nás nejprv poraněné, zbité, do peklauvdené míti, nechme, ať se vůle jeho děje; očekávajíc hned za tím neomylně, zde neb věčně, zhojení, obživení, do nebe uvedení.

55. Sám Pán náš, smrt přebolestnou, potupnou, zlořečenou podniknouti maje, to za potěšení měl, že zrno pšeničné, neumře-li, samo zůstane, pakli umře, užitek hojný přinese (žeň totiž hojnou; Jan 12, v. 24. Jakožvyšloťnámzjehoran zdraví, zjehosmrtiživot,zjeho pekla nebe a spasení etc.) I pročež bychom tedy my, zrnečka také BožíjsQuce, také dle vůle Boží umírati neměli 1 Má-liť krev mučedlníků Božích, i naše, semenem církve bÝti, k rozmnožení i skrze to časem svým ctitelů Božích, ach, rozsívejmež s pláčem to drahé símě, abychom s plesáním snášeli snopky své. (ŽaI.J26, v. 6.).

56. A proč bychom nesnesitedlně bolestili, jestliže i sama naše matka, Jednota, v těle (podle zevnitřností svých) umírá, aby v duchu (podle moci působící v nás vzkříšení a život k slávě Boží) ožila? Nekvělme. Matka, církev, rodička milých Božích dítek, vždycky sic předešlých časů těžce ku porodu pracovala(rodíc Jozefy, pány Egypta), nikdy však tíže jakonaposledy, s dokonáním při tom života svého. Ale těšme se, že těžkým tímto porodem vyjde Benjamin, syn pravice (1. Mojž. 35, v.16.).

57. Že se tedy království země a mezi jinými naše vlast boří, a církve národů, i mezi nimi Jednota naše, padají, neděsme se; protože ten to dělá, kterýž moc má a kterýž jest moudrý, ví, co činí. V ímezajisté, že žádný moudrý hospodář domu sobě neboří, leč nový stavěti strojí; aniž boří do gruntu, kromě kdyžvšecko nové míti chce z gruntu.Doufejmetedy ,že ten,kterýž lekl; Aj,

30

[na začátek stránky]