Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Smutný hlas zaplašeného hněvem božím pastýře ... - str. 28

[na přehled] [na text]

KOMENSKÝ, Jan Amos. Smutný hlas zaplašeného hněvem božím pastýře k rozplašenému, hynoucímu stádu, ostatní již rady dáním se všemi se žehnající. Praha : Štorch-Marien, 1920. 51 s (Aventinum ; sv. 16)

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

dokonce je zhubím (v. 12. 14.). To zajisté ne o dítkách svých, ze mdloby padajících, ale o z úmysla bezbožných mluví; jimž nemůže-li přímluvou svou Mojžíš neb Samuel pomoci Oer. 15, v. 1.), svou však aspoň duši vytrhne každý vroucí modlitebník (Ezech.14, v. 14.).

48. Protož slyšte i vy, milí mojí: Aj, dnové trápení jsou, z nichžto však vysvobodí vás Pán. Nebojte se ani pochybujte, nebo Bůh, vůdce váš jest (4 Ezdr. 16, v. 75.). Přijde-li vám i nyní ještě utíkati, doufejte, že oblak obrany jeho před vámi a za vámi půjde, jako když lid svůj z Egypta vedl; a že anjel Hospodinův půjde s vámi popoušti, jako s Eliášem, až na horu Boží Oreb, kdež nějakou pro vás jeskyni najde Pán. (1 Král. 19, v. 8. 9.).

49. Pakli koho i v jeskyni vyšpehujíce obklíčí, jako Davida Saul, i tu nezoufati, ale ku Pánu volati,kterýž nějaké Filistýnské po zadu na Saule pustiti vždycky moc má. Aneb přišel-lby kdo do zajetí, mocen jest Bůh nějakého nastrojiti Abrahama, kterýž by Lota zase vysvobodil. A dostal-li by se Samson v ruce nepřátel, kteříž jej zemdlíc sváží a oslepí, mocen jest Bůh ještě mu navrátiti sílu, aby umíraje více nepřátel zbil, nežli živ jsa.

;. Nýbrž byť kdo s neposlušným Jonášem do zbouřeného moře hněvu byl uvržen, ani tam nezoufej, z břicha hrobu volej 1 a Pán mocen jest i odtud tebe na nějaký břeh navrátiti beze škody. Aneb byl-li by do rozpálené peci uvržen, i tam naděje tratiti netřeba pro přítomnou moc Pána toho, kterýž i plamen ochlazovati a tak dobře skrze oheň jako skrze vodu, koho chce, bez úrazu provésti může a umí.

28

[na začátek stránky]