Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Smutný hlas zaplašeného hněvem božím pastýře ... - str. 27

[na přehled] [na text]

KOMENSKÝ, Jan Amos. Smutný hlas zaplašeného hněvem božím pastýře k rozplašenému, hynoucímu stádu, ostatní již rady dáním se všemi se žehnající. Praha : Štorch-Marien, 1920. 51 s (Aventinum ; sv. 16)

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

vyjíti musí. Že jmenovitě toto jsou ti předpovídaní časové, v nichž se vylévání sedmi koflíků posledních ran Božích děje (Zjev. 15, v. 1.), a časové poslední veliké žně, proto že dozrála země, abypožatabyla (Zj.14, v.15.),ačasovévelikéhosoužení, jakéhož nebylo od počátku stvoření, j akž mluví, tyto časy předpovídaje, Pán (Marc.13, v.19.); časové totiž, v nichž nynější křesťanstvo, falešný Nového Zákona Jeruzalém, ukřižovavše znovu Krista svého, vzbudili proti sobě hněv Boží, tak že Vespaziánové od Boha vyslaní jdou k vyvrácení jeho. Summou, že poslední to ještě jednou pohnutí nebem i zemíjest, aby přišli k žádoucímu národům všickni národové (Ag. 2, v. 7.).

46. Modliteb vroucích s postem že v časy takové k odvrácení hněvu potřeba, o tom v Písmě plno jest i rozkazů i příkladů. Protož pobožně otcové naši hned v začátku vyhnanství našeho modlitby s postem každého pátečního dne nařídili. Čehož poněvadž jisté jest, že mnozí neostříhali a hněvu Božího i tím způsobem krotiti sobě nepomáhali, aj,já paběrek, sobě i vám, paběrkům, ustavičný jíž půst a modlitby vyhlašuji! Zda by snad ještě, zda by ještě odhliviti se chtěla zůřivostBoŽí. Vizte, čtěte, uvažujte, k srdci připouštějte,. co o tom tytýž v Slovu svém nařizuje Pán B.; a co to jest (Levit. 23, v. 29.): všeliká duše, kteráž by se neponižovala, vyhlazena bude; a kterak ninivitský král s svými valící se již podvrácení od sebe odvrátili 00n .. 3.).

47. Volej tedy i z vás každý k Bohu, a však doufánlivě, chytě se jako Jákob Boha a s ním zápaseje a jeho nepouštěje, až by vyslyiel a pomohl. Na to zajisté jde zaslíbení Boží : Vzývej mne v den soužení a já tebe vytrhnu (Žal. 50, v.15.).Aniž koho pohrůžkaBoží rozpakuj: Byli volali ke mně, nevyslyším Oer. 11, v. 11.), byť se i postUi, nevzhlédnu, ale mečem, hladem, morem

27

[na začátek stránky]