Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Smutný hlas zaplašeného hněvem božím pastýře ... - str. 26

[na přehled] [na text]

KOMENSKÝ, Jan Amos. Smutný hlas zaplašeného hněvem božím pastýře k rozplašenému, hynoucímu stádu, ostatní již rady dáním se všemi se žehnající. Praha : Štorch-Marien, 1920. 51 s (Aventinum ; sv. 16)

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

vil nepravost na obyvatelích země (Iz. 26, v. 20.). KdopředBohem utíkati chce (jako Jonáš), neuteče, protože není kam se podíti (Ža1. 139, v.7., Am. 9, v.l.).Alekdopřed lidskou vzteklostí neutíká, moha, pokouší Boha.

42. A protož, valí-li se na zlý svět vody potopy, ustupujte, Noemové, do korábu, jaký komu ukáže Pán. VaH-li se na Sodomu oheň a síra, utíkejte, Lotové, k ukázaným sobě horám aneb sobě nějaké vyproste Segor, kteréž by pro vás zachováno bylo. Valí-li se Farao jaký s vojsky svými, utíkejte na poušť; a pakli dostihá a vy nic než před sebou moře a po stranách příkré skály vidíte, volejte k Hospodinu, kterýž i v bezcestí cestu najíti, propast rozetna, může.

43. Chce-li komu Pán podzemní skrýši ukázati, hrob, i to za milost přijma, ubírej se do toho svého pokoJíčka s potěšením; jakž Pán Bůh nejednou svatým svým činíval, třeba mečem je zachvátě, aby dalšího zlého neviděli, jakž se pobožnému királi Joziášovi stalo (2. Král. 22, v. 20.) ; protože v takový čas žádostivější bývá smrt nežli život Oer. 8, v. 3.) a volno s Eliášem volati: Dostiť jest, 6 Hospodiné, vezmi duši mou (1. Král. 19, 4.).

44. Potěšení u Boha v Slovu jeho že hledati potřeba v čas tak zlý, namítá David, pravě: Kdyby zákon tvůj, Hospodine, nebyl potěšení mé, já bych zahynul v trápení svém (Žalm 119, v. 92.). A v žalmu 46. praví se, že byťse země podvracela a hory . sebou házely do prostřed moře etc., město však Boží potokem

a prameny jeho se obveseluje.

45. Buďtež tedy napomenuti, moji miH, po jakýchkoli skrýších rozlezlí, nade všecky jiné časypilnubýtičtenfazpytování Písem S. pro vyrozumění, co se to děje a na jaký cíl to všecko

26

[na začátek stránky]