Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Smutný hlas zaplašeného hněvem božím pastýře ... - str. 24

[na přehled] [na text]

KOMENSKÝ, Jan Amos. Smutný hlas zaplašeného hněvem božím pastýře k rozplašenému, hynoucímu stádu, ostatní již rady dáním se všemi se žehnající. Praha : Štorch-Marien, 1920. 51 s (Aventinum ; sv. 16)

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

trvající nad hlavou nešlechetných. Neodvrátit se prchlivost hněvu Hospodinova, dokavadž nevykoná umyslu srdce svého (Jer. 30, 23.). Aj, Hospodin vyprázdní zemi a učiní pustou; promění způsob její a rozptýlí obyvatele její (Iz. 24, v.l.). Náramně vyprázdněna bude země (v. 3.), kvíliti bude a padne okršlek země, zemdlejí vysocí národové (v. 4.), proto že i ta 'země poškvrněna jest pod obyvateli svými (v. 5.). Prokletí zžíře zemi, vypléněni budou obyvatelé její, pozůstane lidí maličko (v. 6. etc.). Aj, strach a jáma a osídlo na vás, obyvatelé země 1 (v. 17.)Kdo uteče před pověstí strachu, upadne dojámy; a kdo vyleze z Jámy, uvázne v osídle; nebo průduchové z výsosti odevříni"budou a základové země se zatřesou (v. 18.).Polámáním poláme se země, rozpadnutím rozpadne se, třesením velikým (v. 19.) motaje motati se bude, protože na ni těžce dolehne nepravost její (v. 20.). A co víc kde toho ve všech prorocích, trefující se na naše podobně bezbožné a bezuzdné časy! Což sobě sami připomínati, čísti, rozvažovati a k srdci bráti můžete, a abyšte to všickni činili, napom.ínám a prosím.

38. My pak v takové tyto časy, plné bouření a boření, což činiti budeme, povede-li Hospodin při svou proti lidu svému ohněm a mečem? (Am. 7, v. 4. Mich. 6, v. 2.) Vejde-li v soud se všelikým tělem pro vydání bezbožníků pod meč (Jer. 25, v. 31.), nýbrž pro vyplénění spravedlivého i bezbožného? (Ez. 21, v. 3.) Odevře-li poklad svůj a vynese nástroje hněvu svého? (Jer. 50, v. 25.) A půjde-li bída z národu na národ a vichřice strhlá od končin země Oer. 25, v. 32.), a bude-li se provolávati potření za potřením a plénění jedné země za druhou (Jer. 4, v. 20.), co, pravím, tu činiti?

39. Já, co za radu pro sebe i vás u Boha svého najdu (nebo Ji tam, ne jinde, hledati musíme), tu sobě i vám před oči pře 24

[na začátek stránky]