Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Smutný hlas zaplašeného hněvem božím pastýře ... - str. 23

[na přehled] [na text]

KOMENSKÝ, Jan Amos. Smutný hlas zaplašeného hněvem božím pastýře k rozplašenému, hynoucímu stádu, ostatní již rady dáním se všemi se žehnající. Praha : Štorch-Marien, 1920. 51 s (Aventinum ; sv. 16)

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

svých pozdvihujíc a co se s světem děje, uvažujíc, jak veřejný již hněvu Božího oheň všecky křesťanské národy zachvacuje, a jakoby všecko sehltiti chtěl, tak se rozmáhá, co a proč se to děje, suďte.

35. Jmenovitě že, poněvadž od domu svého soud začínaje Pán, nás napřed před očima národů bil, aby se cizím příkladem káli a moudřeji sobě počínali, oni pak nic toho nevšímali. Volal na národy země přerozličně, ale oni nepozorovali; i zázračně, ale nevěřili; dávaje i čas ku pokání (jako oněm sedmi církvím v Zjevení), ale nadarmo; bil i menšími ranami, ale se neobrátili (Amos 4.). Již tehdy že sáhl k metle hubící, spouštěje Egyptské s Egyptskými, aby bojoval přítel proti příteli a království proti království (lz.19, v.2.). I jest nepokoj veliký mezi všemi obyvateli země, tak že šlapá národ po národu a město po městu, proto že všecky Bůh kormoutí všelikými uzkostmi (2 Par. 15, v. 5, 6.).

36. Což proč se děje, proč Bůh od lidu svého (křesťanského) pokoj odjal a dobrotivost i slitování Uer. 16,5.), chcete-li věděti, zpytujte Písma. A vyrozumíte, že rozvodnilí všudy hříchové příčinu dali, aby Bůh nečistotu dcer Sionských smýti a krev Jeruzaléma svého spláknouti musel (lz.4, v.4.). Všecka všech starých proroků naříkání na nás nyní jdou, že lid ten, kterýž lidem Božím býti chce (evangelíci i ne evangelíci), polámali jho, roztrhali svazky Uer. 5, v. 5.),hůře činíc než pohané (2 Par. 33, v. 9.). Není spravedlivého, není upřímého, všickni se na to vydali, aby zle činili oběma rukama ; kníže, kněz, soudce a kdokoli nejznamenitější převrácenost mluví a páší a tak ji v hromadu pletou (Mich. 7, etc.)

37. Protož aj, vicher Hospodinů s prchlivostí vychází, vicher

23

[na začátek stránky]