Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Smutný hlas zaplašeného hněvem božím pastýře ... - str. 22

[na přehled] [na text]

KOMENSKÝ, Jan Amos. Smutný hlas zaplašeného hněvem božím pastýře k rozplašenému, hynoucímu stádu, ostatní již rady dáním se všemi se žehnající. Praha : Štorch-Marien, 1920. 51 s (Aventinum ; sv. 16)

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

Boží sobě Jinak,než míněníjest, vykládající) za falešného nám proroka stojí. Jako to, že sme my posavád jen dobrých zaslíbených věcí čekali, ty pak předjíti mající přestrašlivé hněvu vichřice mírněji sobě vykládali, myslíc, že ty tak těžké pokuty Pán Bůh nám i nepřátelům promine; On pak že nepromine, již rozumíme, k čemu se chýlí, vidouce.

32. Summa o tom mluvení k tomuto dvému se zbíhá. Předně,že zpozdilost naši při věcech a soudech svých snésti může Pán, k zumyslným pak převrácencům tak mluví : Vizte, potupníci,a podivte se a na nic přiďte;nebo já dílo dělám za dnů vašich, jemuž neuvěříte, byť vám kdo i vypravoval (Abak. 1, 5. Skut. 13, 41.). Druhé, přijde k tomu, že se pravdomluvnost Boží a to, že všeliký člověk lhář jest (Řím. 3, v. 4.), nejen převráceným potupníkům, ale i upřímným, neuměle však skutky a řeči Boží vykládajícím, skutkem teprva samým ukázati musí podle Božího promluvení: T ehdáž tomu porozumíte Oerem. 30, v. 24.).

33. Protož já všech vás, kdož jste upřímní Boží ctitelé, prosím a ještě jednou a naposledy již prosím, nebuďte skutků Božích potupníci, ani kvapní k soudu činění o té věci, při níž tak snadný jest omyl, že i nejmoudřejší a neinábožnější tak těžce tu padají, jakž na kněžích a biskupích židovských (proroků, Krista, apoštolů mordéřích) viděti. Lépe soudu nečiniti, nežli zle činiti a starých proroků hroby bíliti, nové pak mordovati a tak vždycky míru otců svých doplňovati.

34. Naposledy však, umínil-li sobě kdo nových návěští Božích (pro zbíhající se při tom nejistotu) nedbati, aspoň k starým Božím pohrůžkám a slibům a k tomu, co vedle toho pravice Boží podnes dělá, očí a uší svých nezacpávejte, nýbrž hlav

22,

[na začátek stránky]