Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Smutný hlas zaplašeného hněvem božím pastýře ... - str. 18

[na přehled] [na text]

KOMENSKÝ, Jan Amos. Smutný hlas zaplašeného hněvem božím pastýře k rozplašenému, hynoucímu stádu, ostatní již rady dáním se všemi se žehnající. Praha : Štorch-Marien, 1920. 51 s (Aventinum ; sv. 16)

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

olovo od ohně zmizelo; nadarmo přepaloval zlatník, nebo zlé není odděleno. Stříbro falešné jste, zavrhl vás Hospodin Oer. 6, v. 29. 30.).

20. Ale co? Sami vy vinni jste? My pastýři ode všeho čisti?

Všickni zbloudili, di Bůh, kněz i prorok (Iz. 28, v. 7.). Lid můj jest jako ovce hynoucí, pastýři působí, aby bloudily Oer. 50, v. 6.). Není-liž i nyní tak? Ne ti-liž sami, kteříž lid Boží vodí, svodí? Což se vymlouvati? Snad jsme i my nebyli praví Timoteové, ne svého, než toho jen, co Kristovo jest, hledající (Fil. 2, v. 20.), Pavlové a Silvánové, nejen evangelium Boží, ale i ty duše své vám dávati žádostiví (1 Tes. 2, v. 8.). Hlas Boží jest:

Zlořečený, kdo dílo Boží dělá lstivě Oer. 48, v. 10.). Dílo pak Boží jest, abychom věřili v toho, kteréhož nám posla! Oan 6, v. 29.), a komu poručeno, dílokazate1e aby konal (2 Tim. 4, v. 5.). Co div tedy, jestliže sme my díla Božího právě nekonali a vy ani toho právě nepřijímali, že Bůh na oboje nás toto již zlořečenství pustil?

21. Nebude rady než pokořiti se pod mocnou ruku Boží. Ale jak pokořiti? Slovy? Pošmourností tváře jako Achab? Nic, srdcem a skutkem. Ach, každý s Pavlem říkej: Já jsem z hříšníků první (1 Timot.1, v.15.). A s Davidem: Jásemhřešil,nechať jest ruka tvá proti mně a proti domu otce mého (1 Chron. 21, v. 17.). Nýbrž s Jonášem: Já jsem příčinou té bouře, mne vezměte a uvrzte do moře Oon. 1, v. 12.).

22. Vyznávejme tedy provinění svá z obojí strany 1 A k Bohu volajícímu: Jen toliko poznej nepravost svou Oer. 3, v. 13.), item: Navraťte se, synové zpumí (v. 14.), společně se ozývejme: Ó Hospodine, poněvadž nepravosti naše svědčí proti nám, slituj se etc. Oer. 14, v. 7.)

18

[na začátek stránky]