Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Smutný hlas zaplašeného hněvem božím pastýře ... - str. 17

[na přehled] [na text]

KOMENSKÝ, Jan Amos. Smutný hlas zaplašeného hněvem božím pastýře k rozplašenému, hynoucímu stádu, ostatní již rady dáním se všemi se žehnající. Praha : Štorch-Marien, 1920. 51 s (Aventinum ; sv. 16)

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

lidé pod kázní předce nenapravují, Pán Bůh bíti donucen bývá i dobiti (Ezech. 6, v. 9.). Nadarmo sem bil syny vaše, dí Bůh, kázně nié nepřijali (Jer. 2, 30.). Obrátili ste se mi v trůsky (Ez. 22, v. 19. etc.) a aj, já přehánějeprubova1semvás, trůskyvšak vaše neodešly od vás (Jer. 9, v. 7.) etc.

17. Na svědomí vaše se odvolávám, 6 vyposavád rozptýlené stádce naše I Přihlédněte k sobě právě a na všecky cesty své u vyhnanství tom svém rozpomeňte se právě. Nezaměstknávalí-li ste i tu Boha hříchy svými (Iz. 43, 24.) a nekormoutili nás, služebníků jeho, že sme povinnosti své často s stýskáním konávati museli, ačkolisme,žetováms užitkem nebude, osvědčovali, (Žid. 13, v. 17.). Zdaž ste někteří v rozptýlení svém lépeji sobě než Izraelští v svém počínali 1 tak jména svatosti Hospodinovy (pro kteréž že trpíte, chlubívali ste se) póškvrňujíce, až i říkali o vás : Toto-liž jsou lid Hospodinů, kteří! z země jeho vyšli? (Ezech. 36, v. 20.)

18. Svědkem jest Hospodin proti vám a svědkové jsme my, služebníci jeho, kteříž sme .vám mluvívali, ale vy ste neposlouchali; napomínali sme a vy ste nečinili; prosili sme a vy ste nedbali. Vynášeli sme vám z pokladů (ne našich, než Božích) staré i nové věci (Mat. 13,v. 52.), ale ste jak starých tak nových sobě nevážili. Summou, pískali sme vám a neskákali ste; naříkali sme a neplakali ste (Mat. 11, v. rl.).

19. Budete také sami proti sobě svědkové, jedni proti druhým, jak ste jedni druhé závistí, nenávistí, pomluvami, forteli, utisky trápívali a nepříkladným životem pohoršovali. Jsou! mezi vámi posavad z zarputilých nejzarputilejší, chodící jako utrhač, napraviti se nedadoucí jako ocel a železo (Jer. 6, v.28.). O nichž se to též říci může, co tam Pán Bůh: Zprahly měchy,

17

[na začátek stránky]