Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Smutný hlas zaplašeného hněvem božím pastýře ... - str. 16

[na přehled] [na text]

KOMENSKÝ, Jan Amos. Smutný hlas zaplašeného hněvem božím pastýře k rozplašenému, hynoucímu stádu, ostatní již rady dáním se všemi se žehnající. Praha : Štorch-Marien, 1920. 51 s (Aventinum ; sv. 16)

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

lidem mým? Proto! dům váš opuštěn bude, házeti vámi budu jako vítr stéblem, a dědictví vaše dám lidu přicházejícímu etc. (4. Ezdr. 1.)

14. Že pak to, co se s námi děie, nejen prosté nás opuštění, ale také těžkých ran na nás puštění a jimi přebolestné nás bití jest, tím více plačte a kvělte všickni, kdož jste hříchy svými hořkého tohoto kalichu hrůz a bolestí matce své nalévati pomáhali. A nemyslte, že by toto můj k vám hlas byl, aneb lidský, Boží jest; poslyšte. Zpronevěřili mi se, protož sem opustil dům svůj, zavrhl sem dědictví své; to,cožvelicemilovaladuše má, dal sem v ruce nepřátel jeho (Jer .. 12, v. 7.). Všecko hude v poušť, proto že není, kdo by to v srdci skládal (v. 11, 12, 13.). A opět: Proč křičíš nad svým potřením, že tak těžká jest bolest tVá? Poněvadž pro mnohou nepravost tvou a nezčíslné hříchy tvé tobě to činím (Jer. 30, v. 15.).

15. A nemysli žádný, že snad jiní hřešili, ne ty; aneb otcové naši, ne my; příkladem oněch slepců, říkajících: otcové jedli trpký hrozen, a zubové synů laskominy mají. Netrpí takové převrácenosti Pán, ale se očišťuje, že žádný z lidí pro cizí vinu netrpí, ale pro svou (Ezech. 18, 2.). Lépe tedy s Danielem a tehdejší církví sprostně vyznávati: Hřešili sme, převráceně sme činili, bezbožnosti sme páchali etc. Tobě, Pane, náleží spra:' vedlnost, nám pak zahanbení tváře (Dan. 9, v. 5.6. 7.).

16. Aniž mysliti, že snad někdejší jen staří výstupkové naši ještě se vytrestávají; jakoby tak nesmířlivý byl Pán B., ani přestávajícím již hřešiti promíjeti nechtěje. (Nebo by tak nová slepota novým rouháním se pronášela.) Noví, noví hříchové nové pokuty, a nepřestávání vin nepřestávání ran s sebou, nesou. ]akýchžopět osvědčování plná jsou Písma, že, když se

16

[na začátek stránky]