Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Smutný hlas zaplašeného hněvem božím pastýře ... - str. 14

[na přehled] [na text]

KOMENSKÝ, Jan Amos. Smutný hlas zaplašeného hněvem božím pastýře k rozplašenému, hynoucímu stádu, ostatní již rady dáním se všemi se žehnající. Praha : Štorch-Marien, 1920. 51 s (Aventinum ; sv. 16)

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

kuitská žena, jejíž synové se pohubili, a ostatních k smrti hledají (2. Sam.14,5.). Já manželka Manue, rodící Samsony Boží, kteříž však od Filistýnských zlapáni a zmordováni jsou (Soud. 13, etc.). Nýbrž já ona matka sedmi synů, Machabejskýchmučedlníků, po všech naposledy sama také umírající (3. Mach. 7, v.41.).

9. Všecky jednoty církve české, na něž sme se byli ode dvou set let rozešli, zhasly; naše, světlem evangelium a řádů dobrých ještě svítiti světu žádostivá jsouci, hájila svícnu svého, opravovala lampy své, ale aj, i ta snažnost daremná1 Protože proti Hospodinu není rady, toho, co On boří, zadržeti nelze Oer. 45, v. 4.). Hasnou předce lampy naše, upadápředce svícen náš! Předce i tato částka církve, poslouživši za svého věku vůli Boží (po dvě stě let), k usnutí svému se blíží.

10. Já sic, poslední ovčince toho vrátný, chtěl sem rozboření tomu vždy předce ještě (dle povinnosti své) ubrániti a místo pokácených sloupů jiné podstaviti, aby se mnou jedním nekleslo všecko, ale nechtělo býti. Ne tak, že nebylo koho (byloť ještě i v tom protříbení)~ ale že sme na ta místa přišli jako tam v Izraeli, kdež po odebrání silného a muže udatného, a soudce i proroka, mudrce i starce, a počestného i rádcí, i vtipného a výmluvného děti zůstaly; a sužoval v lidu jeden druhého abližní bližního svého, zpumě se postavovalo dítě proti starci a chatrný proti vzácnému. Řeklo-li se pak komu: Máš oděv, buď knížetem naším a pád tento zdrž rukou svou, odpovídal:

Nebudu já váZati těch ran etc. (Iza. 3, v. 1-7.)

11. Přistoupila některých mladších k Bohu a milosti jeho, nám synům Jednoty po předcích dané, nevděčnost, nedbajících o to, aby řádové dobří zůstali a potomkům odvedeni býti

14

[na začátek stránky]