Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Smutný hlas zaplašeného hněvem božím pastýře ... - str. 11

[na přehled] [na text]

KOMENSKÝ, Jan Amos. Smutný hlas zaplašeného hněvem božím pastýře k rozplašenému, hynoucímu stádu, ostatní již rady dáním se všemi se žehnající. Praha : Štorch-Marien, 1920. 51 s (Aventinum ; sv. 16)

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

OD KONČIN ZEME VOLÁM NA VA.S,ROZPTY~ stádce oveček Božích, já, k končinám země zahnaný, smutný, osamělý, osiřalý pastýř váš. Ach, uslyšíte-liž ještě které hlas můj? Ajá uslyším-liž ještě hlas kterých vás v tomto přestrašlivém strašlivých pohrůžek Božích, jimž sme nerozuměli, naplnění?

2. Po všecken čas posledního našeho rozptýlení přede čtyrmi léty, nemoha já vám přítomných služeb konáním k užitku býti, činiti sem nepoPlíjel, co mi možného bylo, modlením se za vás aohlašovánímsevám,některýmněkdy~ukou sv.ou,jiným společně odevřeným napomenutím a potěšováním (v předmluvě na bibličku a na vydané svaté zpěvy), až i napotpáháním starání o poretování vás v bídě a nouzi; vše ještě v té pokorné k Bohu a dobrotě jeho naději, že se v spravedlivém proti nám a křesťanskému lidu zuření odhliví a nám poslední tyto rány promine.

3. Ale poněvadž jiného posavad neviděti než mrákoty hněvu a obstupujíc{ nás odevšad strach věc{ horších, nýbrž dokomuého již zkažení, nemohu než ještě jednou, a to na posledy, vám se ozvati, 6 milé v Bohu dítky. Propůjčtež mi ještě jednou ucha svého a hlas řečí mých aťjest připuštěn k srdci vašemu pro rozžehnání se mé s vámi smutné zde na zemi, ale kteréž Pán, slitovník náš, obrátí v veselé společné vítání v vlasti věčné.

4. Ach, přemilé Boží dítky, soudíte-liž pak všecky, co se s námi děje? Jak zuřivě totiž i nad námi Pán splnil pohrůžky své: Bíti budu pastýře a rozprchnou se ovce stáda. Ach, biti sme a zbiti my, pastýři stáda vašeho, a vy, stádce naše, prchali ste, až ste se rozprchali l~Obojí pak hynuli sme, až sme

11

[na začátek stránky]