Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Slovanský sborník - str. 376

[na přehled] [na text]

Slovanský sborník : věnovaný Jeho Magnificenci prof. Františku Pastrnkovi, rektoru University Karlovy k sedmdesátým narozeninám 1853-1923. V Praze : Klub moderních filologů, 1923. xxxii, 378 s

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

Str.

V. A. Francev: CJIaBSlHCKiSl JJ,tBbI KH. A. VI. OlloeBCKaro (CJIaBSlHOlPHJIbCKaSl HJJ,eSl

lleKa6pHCTOBb) • • • • • • • • • • ; • • • • • . . • • • • • . . • • • • 180

Eugenij Ljackij: OJJ,HHb H3b cnHCKOBb nywKHHcKaro CTHxoTBopeHiSl "KHHlKaJIb" 194

Valerij Pogorélov: O "ll.BtHaJJ,l..laTlI" A. A. OJIOKa • • • 197

J. F. Ježek: Turgeněv a Storm . . . . . . . . . . . . 20 Jan Máchal: Podkarpatští Rusové a slovanské obrození 208

František Tichý: Michail Lučkaj . . . . • . . . . . . 215

Karel Paul; Čtyři jihoslovanští buditelé ve sv~'ch stycích s československými 221

Jif[ Horák: Zapomenutý předchůdce Šafařikův (Karel Gottlob A n t o n) . . . 229 Josef Pála: ° studiu lužickosrbského písemnictví v Lužici v 1. pol. XIX. století 240

Anlonln Havlfk; Shody veršové legendy o sv. Prokopu s kronikou Dalimilovou 251

Václav Ertl: Příspěvek k datování "Podkoního a žáka" 260

Václav Kůsl; K poměru některých skladeb Lvovského sborníku modliteb a

legend k jiným stč. rukopisům . . . . . . . . . . . 26 František Ryšánek: P. Chelčického "0 jistém a nejistém očistci" a "0 zlých

kněžích" s obranou Markoltovou 272

Jan Jakubec: Dobrovský jako překladatel do české řečí. 294

Miloslav Hýsek: K Tylově kritice Máchova "Máje" 306

Albert Pražák: K pramenům Kollárovy Slovanské vzájemnosti. 316

Agalhon Koniř: :tudevíta Štúta "Život národů" a Hegelova soustava filosofie dějin 330 Flora Kleinschnitzová: Dvě básně o svornosti. . . . . . . . . . . . . . . . 337 Viklor Novák: Biblické motivy starozákonní v básnickém díle Julia Zeyera . 342 Vltézka Piherlová: Praha .Jiřího Karáska ze Lvo.víc (Problémy dekadence a

démonie). . . . . . . . . . . . . . . " 353

Arne Novák:."Svatých bratří hymna blahozvuká" (Cyrillomethodějská myšlenka

II Sval. Cecha) 370

Doslov 373

376

[na začátek stránky]