Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Slovanský sborník - str. 375

[na přehled] [na text]

Slovanský sborník : věnovaný Jeho Magnificenci prof. Františku Pastrnkovi, rektoru University Karlovy k sedmdesátým narozeninám 1853-1923. V Praze : Klub moderních filologů, 1923. xxxii, 378 s

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

Obsah.

Str.

Život a dilo prof. Frant. Pastrnka (Miloš Weingart; s podobiznou) I- t Vatroslav Jagié: Pomenik Sopoéanski. . . . . . . . . . . 1

Josef Vajs: Předloha hlaholského prvotisku z r. 1483 . . . . 5

Josef Vašica: Slavica Kováčovy diecésni knihovny v Prešově 9

Matiáš Murko: Pribina - Privina? . . . . . • . . 23

Václav Flajšlzans: Staroslověnské výrazy u Klareta . . . . 26

Václav Vondrák: Příspěvky z oboru slovanského přizvuku. 30

Hannes Skóld: CJIeJl.bI npaCJIaBlIHCKoro YJl.apeHl1l1 B qeWCKOM 1I3blKe 35

JiřE PolEvka: Hrstka výpisků do ruské grammatiky . . . . . . . . . 41

1. stupňování významu předponami. - II. Adj. na -uš čij, -jaščij.

Josef Janko: O nevážnosti k hláskoslovnému badání na základě mechanicko fonetickém . . . . . . . . . . . . . . 4 Oldfich Hujer: Slov. stOgb . . . . . . . . . 48

Antonfn Beer: Parentes - přietelé - friunt . 53

Miroslav Haškovec: Ještě Triglav - Tervagan 58

Dumitru Mototolescu: Jak přispěla staroslovanština k vytvoření řeči rumunské 6Max Křepinský: O některých rumunských vazbách předložkových slovanského

pllvodu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 74

Otakar Svitavský: Několik myšlenek k otázce o původu genitivu supinového

(a též záporového) v jazycích slovanských 83

Josef Zubátý: Vezmu, uzmu, vemu . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90

Emil Smetánka: Tkyczie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94

František Trávnféek: Slovesa typu očistiti čeho, ot čeho v češtině 97

Bohlf.s{a~ !!avránek: Neassimilované párové souhlásky znělé a neznělé v staré

cestme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102

Antonfn Frinta: O vlivu písma na výslovnost našeho jazyka 112

Vilém Mathesius: Pronominální podmět v hovorové češtině . 118

František Oberpfalcer: K souhláskovým změnám v českých nářečích. .,. 12 I. Dissimilační změny. - II. Assimilační změny. - III. Reciproká metathese. - IV. Dissimilační zánik souhlásek. - V. Assimilační přírllstek hláskový. - VI. Jednostranná metathese. - VII. Haplologie.

Bohumil Vydra: Z nářečí zelovských Cechů v Polsku. (Poměry hláskoslovné) 149 Jan Húsek: Hrtanové hlásky ? a h v moravskoslovenském nářečí Nové Vsi

u Uher. Ostrohu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158

Alois Gregor: Dvě vybrané kapitoly ze skladby nářečí moravských . . . . . 16(Srovnávací stupňování jmen přídavných. - Gradace.)

Václav Válný: Dativ-lokál jednotného čísla ženských jmen podstatných tvrdých kmenll na -li (vzor ryba) v nářečích slovensk~'ch . . . . . . . . . . . . 171

Josef Baudiš; Příspěvky keltistovy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176 1. K t. zv. tajným řečem. - 2. Libušin kůň. - 3. K pohřebním zvykům a orgiastickým slavnostem.

375

[na začátek stránky]