Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Sedm legend - str. [3]

[na přehled] [na text]

Keller, Gottfried. Sedm legend. Praha : J. Otto, 1904. 127 s.

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

Počátkem sedmdesátých let nastává pro padesátiletého Gottfrieda Kellera dlouho čekaná chvíle básnického obrození: státní písař curyšský proměňuje se po dlouhém odmlčení opětně v novellistu, vrací se k starým literárním plánům, uvažuje o odložených motivech, prohlíží dávné náčrtky. Zdá se, že přichází nové léto plné květů, písní a barev pro umělce utichlého na patnáct let, a všichni, kdož se obáv:ali, že úřední prach státního archivu města Bodmerova udusí úplně poesiKellerovl',' s podivem pozorují, že dary, které básník "Z.eleného Jindřicha:' podává, jsou sladší, opojnější a vonnější, než plody jeho bouřného mládí. Všechna novellistická produkce toho~o pozd~ího údob~ i~o~pt~Kflle~~)Vy 'připommá babl"1éto, 'kdy ~oI1túry kraj my JSou pevnější a barvy její sytější; vlídná pohoda rozestřena jest nad nimi, uklidněný jas je prosycuje, moudrý úsměv je oblévá. Všecky mízy, jelž: z jara nedočkavě a divoce stoupaly, proměňují se v medové šťávy zralého ovoce;

1*

[na začátek stránky]