Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Ruchovci a Lumírovci v bojích proti křivdě a za právo - str. 8

[na přehled] [na text]

NOVÁK, Arne. Ruchovci a Lumírovci v bojích proti křivdě a za právo. Praha : Fr. Borový, 1938. 69 s (Postavy a dílo ; sv. 16-17) (Kmen)

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

pamatovali ani veliký rok revoluční, ani potlačení konstitučních nadějí nejprve brannou mocí a pak policejně byrokratickým režimem; byli nevědomými chlapci, když se jejich otcové dusili "v čase za živa pohřbených". Do jejich prvních let studentských spadá vydání diplomu říjnového, obnova konstitucionalismu v Rakousku a uvolnění tisku, ale i úklady ústavy únorové o práva zemského sněmu, požadovaná vědomím státoprávním. Se svými otci horlili proti Schmerlingovi a skládali naděje do Belcrediho; zamítali dualismus a kochali se opětovně sny korunovačními; prožili válku s Pruskem, jejíž rychlý průběh sice přesvědčil o mocenské supremacii vítězného státu hohenzollernského nad vrátkým mocnářstvím habsburským, ale nestačil k uvědomění celé hrůzy moderní vojny ani u těch, přes jejichž vlast se krvavě převalily akce válečné. Stáli již sami v řadách demonstranti", kteří protestovali proti vládě Beustově a od ní vytvořené ústavě prosincové jako proti novému centralismu v rámci rakousko-uherského dualismu; dali se strhnouti k nadšení korunovačním reskriptem záříjovým a k nadějím politikou Hohenwartovou; zažili zklamání, když pokusy o české vyrovnání nadobro padly vítězstvím státníků Beusta, Auersperga a Andrássyho, a když český místodržitel Koller zahájil soustavnou persekuci veřejného života ve veškerých jeho projevech. Toto stálé střídání optimismu a skleslosti, nadějí a zahanbení, pocitu síly a hanby z nového pokoření znamenalo pro mládež velkou zkoušku duševní a mravní, z níž se však jarý enthusiasmus horoucího citu a činorodé vůle dovedl zachrániti, aniž trvaleji propadal do pesimistického vědomí marného napínání sil; cíl zápasu, samostatnost státně národní, stál obecně mimo diskusi, a zběhlictví z boje se trestalo opovržením.

Ale jako sami vůdcové politiky české, tak i mluvčí mládeže se různili v názorech o cestách k tomuto cíli.

8

[na začátek stránky]