Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Ruchovci a Lumírovci v bojích proti křivdě a za právo - str. 7

[na přehled] [na text]

NOVÁK, Arne. Ruchovci a Lumírovci v bojích proti křivdě a za právo. Praha : Fr. Borový, 1938. 69 s (Postavy a dílo ; sv. 16-17) (Kmen)

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

moudrost pátrá, - jak by ten lid usmířila. - Neb útisk, hlad a lopot denní - v tom lidu zbudil zášt a hněv. ¸ Jim přejte život bez úpění, - a vztyčí smíru korouhev."

Takto letmý pohled do manifestačního a program· ního almanachu Ruchovců poučí takřka naráz o tenden· cích nové školy, které pak ovládaly české hásnictví po dvě plná desítiletí, když se k nim dohrovolně přiznali také zástupci dvou pokolení následujících, jež do lite· rárního života vstoupiiahez generačního zápasu, jaký provázívá pocit diferenciace.

Východiskem jest vlasteneckopolitická meditace, vznícená soumračnými poměry veřejnými; jako u předchozí generace Májovců se vyznačuje důrazným liheralismem a rozhorlenou demokratičností, což ji, zároveň se zvýšenou politickou konkrétností, liší od hásnických projevů předhřeznových. Ale jako v české protivídeňské politice té dohy proniká vedle živlu svohodomysluého i silný prvek historickostátoprávní, tak též v hásnických komentářích radikální mládeže k ní zaznívá struna historisující, která spojuje přítomnost s minulostí a v této hledá myšlenkové tendence nového věku. Ač liherální demokratismus mladistvých Ruchovců vychází hlavně z drohného měšťanstva a z inteligence lidového původu, a ač prosvítá přesvědčení, že jádrem českého lidu jest venkovan - zemědělec, přece se hlásí, nejinak než u Má· jovců, účastný zájem o osudy proletářstva a vědomí sociální odpovědnosti vůči nim. Jeví-li se tu tedy nejedna tradiční shoda s češstvím předhřeznovým, vyvažují ji rozdíly značně podstatné, dané tím, že mladé pokolení přejímá, ale i ohměňuje myšlenkový přínos svých před· chůdců z Máje, od nichž se na počátku učí také umě· lecky, ahy se pak dalo na cesty samostatné.

Z jakých životních a názorových podmínek vycházela tato družina, jevící tak zajímavě jednotnou fysiognomii? Byli to většinou synové let čtyřicátých, kteří si již ne·

7

[na začátek stránky]