Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Ruchovci a Lumírovci v bojích proti křivdě a za právo - str. 6

[na přehled] [na text]

NOVÁK, Arne. Ruchovci a Lumírovci v bojích proti křivdě a za právo. Praha : Fr. Borový, 1938. 69 s (Postavy a dílo ; sv. 16-17) (Kmen)

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

čence pozornosti zvláštní. Sv. Cech jest zastoupen valmanachu dvěma čísly úplně různorodými, která výrazně ukazují k složitosti jeho mladistvého vývoje. V "Chaloupce", ironicky vyčítavé sociální baladě v úsečném a písňovém tónu prostonárodním, uvázl začátečník doposud v básnickém slohu svých předchůdců a učitelů z "Máje"; nejinak by strohý osud mladé prostitutky a jejího lehkomyslného bratra sebevraha byli Neruda neb Hálek zpracovali s touž snahou o jadrnou stručnost. V "Husitovi na Baltu", historické romanci řečnického a pathetického přednesu, stojí však mladý mistr na vlastní půdě. Nejen že se mu dějinný příběh přetváří v mrákotnou visi, ale z velké minulosti padají paprsky světla naděje a hrozby do temné přítomnosti. Ale ještě více: úryvek z české epopeje, jíž se dodává světového dosahu v dějinách zápasu za svobodu ducha, dostává za pozadí živel mořský, nasycený pro básníka i jeho čtenáře dráždivým kouzlem exotickým - takto s velkou odvahou myšlenky i slova zbudován most mezi domovem a světem. Jméno Jar. Martince zná dnes málokdo, a přece právě jeho podíl v "Ruchu" jest zcela originální. V obou jeho básnických příspěvcích "Chátra" a "Na hřbitově" se hlásí oproti stále opakovanému vlasteneckosvobodomyslnému a politicky liberálnímu horlení Ruchovců zcela uvědomělá a vysoce naléhavá nota sociální, v druhé básni, jež by byla sotva vznikla bez "Hřbitovního kvítí" Nerudova, s přídechem sentimentálním, ale zato v první s celou mužností domyšleného protestu a přísné výstrahy. Proti měšťanské, zámožné společnosti, k níž básník sám náleží a kterou oslovuje, staví "chátru", opovrženého dělníka, strádajícího proletáře, zoufalého vyděděnce, pro nějž beati possidentes nemají soucitu ani pomocné ruky. A tu ukládá sociální humanista svým druhům z téže společenské třídy: "Vy díte, že to sprostá chátra, - a znemravnělá, zhýřilá. - Leč zřídka vaše

6

[na začátek stránky]