Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Ruchovci a Lumírovci v bojích proti křivdě a za právo - str. 3

[na přehled] [na text]

NOVÁK, Arne. Ruchovci a Lumírovci v bojích proti křivdě a za právo. Praha : Fr. Borový, 1938. 69 s (Postavy a dílo ; sv. 16-17) (Kmen)

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

Předmlu"a.

Z posledních organisačních plánů F. X. Šaldy na sklonku života bylo vydati pospolitou prací literárních historiků a kritiků sborník, jenž by ideograficky postihl a vypsal ducha nové české poesie od let probuzenských, a přihlédaje hlavně k politickým a společenským otázkám, vylíčil, jak se v našem básnictví trvale pojila myšlenka národní s ideou spravedlnosti sociální, a kterak básníci stejně sloužili boji za sebeurčení a samostatnost svého národa jako zápasu za demokracii a humanitu všelidskou. Tento záměr Šaldův vzešel r. 1935 jednak z úsilí čeliti tendenčnímu dělení přítomného i minulého písemnictví na literaturu pravice a levice, jednak i z Šaldovy pozdní snahy vystopovati v českém slovesném vývoji pokud možno všecky tradiční proudy, jak tomu nasvědčuje též Šaldova studie ,,0 smyslu literárních dějin českých", pronesená přednáškovou formou z jara 1936 a pojatá nyní do jeho "Studií literárně historických a kritických". F. X. Šalda rozdělil, s objektivností. u něho vzácnou, úlohy mezi odborné pracovníky v různých úsecích našich slovesných dějin, urgoval na dodání příspěvků, ale přes to k vydání sborníku nedošlo.

Mně připadlo vylíčení dobového oddílu za Ruchovců a Lumírovců. Práci jsem napsal koncem r. 1935 a odevzdal F. X. Šaldovi, jemuž se v ní zalíbilo. Když se

3

[na začátek stránky]