Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Ruchovci a Lumírovci v bojích proti křivdě a za právo - str. 11

[na přehled] [na text]

NOVÁK, Arne. Ruchovci a Lumírovci v bojích proti křivdě a za právo. Praha : Fr. Borový, 1938. 69 s (Postavy a dílo ; sv. 16-17) (Kmen)

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

vůdcové úrovně Palackého neb Riegrovy? Míním stálý vnitřní rozpor mezi státoprávními požadavky českými a ochotou zřeknouti se jich alespoň částečně ve prospěch velkorakouské myšlenky federativní a mocenskěho postavení říše. Stanovisko státoprávní, jež zastávali horlivěji konservativní Staročeši než mladočeští liberálové, zakládalo se na onom historismu, který F.ladoněmecky orientovaní Májovci zásadně zamítali; vlastenečtí radikálové z Ruchu mu však dopomohli ochot· ně k obnově. Není náhodou, že historický epos, historická povídka, historický román, které v době Jaudy Cidlinského, K. Světlé a V áel. Vlčka měly v našem písemnictví jenom podružné místo, dospívají teď, v rukách Sv. Čecha, V. Beneše Třebízského, Al. Jiráska a Zikm. Wintra, svého rozkvětu, ale při tom neběželo o historiuměleckou a romantickou, která se snaží vzkřísiti minulost co možná integrálně pro estetickou rozkoš, nýbrž o historii, která jednak sleduje národně výchovné intence, jednak jest naplněna duchem přítomnosti, zvláště opět národně obrannou a státotvornou tendencí, dále úsilím o osvobození rozumu z područí autority, druhdy i radikálním odbojem proti církvi a tyranii. Takto P stejně v literatuře jako v politice - se křížily stále nároky a vzpomínky historické s tužbami pokrokově liberálními, tradiční věrnost minulosti s myšlenkovým modernismem, snaha pokračovati v postupu národního obrození s nedočkavým úsilím vnésti i do Čech životní a politické formy nejpokročilejší Evropy. Právě ti z Ruchovců, kteří myslili politicky nejintensivněji, jsou plni vnitřních rozporů, takže Čecha, Sládka, Holečka se mo· hou stejným právem dovolávati radikálové jako konservativci.

Politika let šedesátých a sedmdesátých se však nevyčerpávala obranným zápasem protivídeňským a hledáním zevních podpor proň; měla také svůj obsah kon·

II

[na začátek stránky]