Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Ruchovci a Lumírovci v bojích proti křivdě a za právo - str. 10

[na přehled] [na text]

NOVÁK, Arne. Ruchovci a Lumírovci v bojích proti křivdě a za právo. Praha : Fr. Borový, 1938. 69 s (Postavy a dílo ; sv. 16-17) (Kmen)

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

ších, která se i v říši ducha odhodlala vymaniti z pod. ručí německého a dovedla to také provésti: když byl J. V. Sládek ukázal cesty k Anglii a Americe, podnikl Vrchlický a vedle něho Jul. Zeyer soustavné porománštění básnictví českého, při čemž pro novoromantismus Zeyerův jest zvláště příznačno, jak se dovedlo kulturní západnictví organicky srovnati s obdivem k slovanským prakořenům lidové tradice ruské. Případ ten vybízí, abychom jen velmi opatrně stavěli do příliš příkrého protikladu světoobčanské západnictví Lumírovců a sympatie Ruchovců k slovanskému východu: obé vyrůstalo z téhož obranného kořene, směřujíc k emancipaci od Německa, jehož hegemonie duševní nebyla méně nebezpečna, než nadvláda politická. Nemělo valného dosahu kulturního, ale bylo příznačno pro vliv politiky na literaturu, že nyní, kdy se Maďaři stali pány monarchie, potuchl veškerý sympatický zájem o jejich projevy i v literatuře, který byl za předchozího pokolení patrný; prospělo to však nemálo k zesílení lásky k Slovensku a nadšení pro jeho lid, v čemž se po podnětném příkladě Heydukově předháněli literární i myšlenkoví předáci Ruchovců, Sv. Cech, Jos. Holeček, Rud. Pokorný, a čemuž se na konec nevyhnul ani Alois Jirásek.

Jako nebylo rozdílu v domáhání se cíle, politické samostatnosti národní, tak byla shoda také v oposičním ro~horlení proti Němcům a Maďanim, proti dynastii a Vídni, proti byrokracii a policejnímu režimu; docházelo tu k demonstracím až násilným, a zvláště radikalismus studentské i dělnické mládeže v pražských ulicích a na táborech venkovských nešetřil ostrých výrazů, které však persekucí byly namnoze přímo provokovány. Avšak politická myšlenka, utajená pod tímto zápasem, nebyla ani zcela jasná, ani zcela jednotná; jak měla mladá generace postupovati důsledně, když si konsekventnost z důvodů taktických promíjeli sami vyspělí a zkušení

10

[na začátek stránky]