Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Ročenka Masarykovy university v Brně. Ročník XX (1938/39-1945/46) - str. 21

[na přehled] [na text]

Ročenka Masarykovy university v Brně. Ročník XX (1938/39-1945/46). Brno : Masarykova univerzita, 1947. 116 s.

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

VI.

Projev Arne Nováka ke studentstvu při instalační přednáice rektorské dne 12. ledna 1939.

Občané akademičtí, mladí přátelé1

Předvedl jsem Vám právě v rektorské přednášce trojí intelektuální typ, kterým se na vrcholu své vzdělanosti lidstvo může zmocňovati podstaty literatury: typ básníka, typ filosofa, typ kritika. Ale tento trojí typ po mém soudu znamená ještě více. Jsou to navzájem se doplňující možnosti, jak se stavěti ke kultuře a životu vůbec: řešení estetické, řešení sociálně mravní, řešení kritické. Teprve jejich synthesou dostane se dokonalého zaokrouhlení a žádoucího ucelení tomu, co podle básníkových slov jest nejvyšším štěstím pozemšťanů: lidské osobnosti.

Posláním učebných let na universitě není jen hromadění vědomostí, nauková průprava pro praktický život, poznání vědeckých metod a last not least příprava ke zkouškám akademickým. To všechno jsou pouhé složky úkolu vyššího, vývoje a výchovy individuality. V naší krušné době jest tato úloha značně ztížena. Nejsou to jen totalitní státy, které chtějí osobnost jednotlivcovu usměrniti v názorech i v činech, ve smýšlení i v rozhodování, v užívání statků jak hmotných, tak duševních. Svoboda myšlení a jednání jest pouhým heslem, které bez rozpaků odvrhne diktát zájmů třídních nebo nacionálních. Lidstvo přestalo státi o svobodu a zatoužilo především po autoritě, jsouc ochotno přiznati jí i právo násilí ať nekrvavého, ať krvavého. A přece již svatý Augustin pronesl velké slovo, které kdysi citoval mladý Vrchlický: Veritas filia temporis non auctoritatis.

Obracím se k Vám, občané akademičtí, z tohoto místa, nad nímž právě letos zobrazila mistrovská ruka malířova hluboký mythos o Prometheovi, přinášejícím lidstvu blahodárný a kulturotvorný oheň: Zachovejte si, prosím, svobodu ducha, která jest božskou jiskrou Prometheovou! Užívejte tohoto plamene k tomu, abyste se stali skutečnými osobnostmi, občany s pravým sociálním cítěním, vzdělanci s živým smyslem pro krásu, intelektuály se schopností a odvahou kritického soudu, jenž se nedá usměrniti, nedá znásilniti!

21

[na začátek stránky]