Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Ročenka Masarykovy university v Brně. Ročník XX (1938/39-1945/46) - str. [11]

[na přehled] [na text]

Ročenka Masarykovy university v Brně. Ročník XX (1938/39-1945/46). Brno : Masarykova univerzita, 1947. 116 s.

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

IV.

V Brně dne 14. listopadu 1938.

Občané akademičtí1

V posledních dnech pokusili se neodpovědní činitelé pouliční ru§iti klid a pořádek.

Žádám Vás proto, abyste se žádných demonstrací a pouličního shlukování neúčastnili, abyste se nedali vyprovokovati a ignorovali jednání neodpovědných činitelů.

Každý Váš nerozvážný čin mohl by vážně poškoditi zájmy našeho těžce zkoušeného státu a především také klidný vývoj našich českých vysokých škol.

Prosím Vás, působte též uklidňujícím vlivem na své, nyní tak předrážděné okolí, a dávejte svým důstojným chováním a naprostou ukázněností příklad všemu občanstvu.

Očekávám od Vás bezpečně, že, chápajíce vážnost národněpolitické situace, zachováte slavnou tradici českého studentstva.

Doufám, že nebude potřebí, aby profesorský sbor byl snad nucen použíti proti těm, kdož by nedbali této výzvy, nejpřísnějších prostředků, které má k disposici.

ARNE NOVÁKv.r.,

t. č. rektor Ma.arykovy university.

L. S.

Rektorát Masarykovy university v Brně.

Poznámka: Toto provolání ke studenstvu bylo znovu učiněno dne 13. I II .1939

d Č• 1354 d'" d ku f

po • J. Sen 1938,39 ' te y tesne pre o pac.

I

[na začátek stránky]