Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Prosté motivy, 3. vyd. - str. 9

[na přehled] [na text]

NERUDA, Jan. Prosté motivy. 3. vyd. V Praze : F. Topič, 1913. (Sbírka souvislé četby školní ; 28)

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

!J

smyslová i citová svěžest vlévají novou krev do jeho žil; polibky a objetí jsou štěstím jeho letních dnů, v nichž všecko v přírodě mluví o svatbě; poeta radostně přitaká smyslné mluvě červencových nocí. zase přijde rozčarování: básník zůstává sám; postavy žen, které měl rád, kynou opět jen ,elegicky; výčitka lásky nedožité a zrazené podává ruku smutku ze života, který nemá pokračování v dítěti... láska jako opojení z přírody byla lichou iIIusí.

Krok za krokem jest toto dvojí vnitřní drama prožito. Počátkem osmdesátých let našel konečně Neruda, rodem i zalo~ením typický měšťák, vroucí a něžný vztah k přírodě, kterou vlastně znal toliko z krátkých pobytů prázdninových: přemohl jakousi studenou nedůvěru cizího pozorovatele, porozuměl důvěrně i nepatrným zjevům v ovzduší a v rostlinstvu, slovem, zdomácněl pod širým 'nebem, aniž pozbyl oné ostrosti a svéráznosti v pozorování, kterou vynikal tolik nad Hálka, syna to přírody, pojímajícího její zjevy jako cosi samozřejmého. Dvojí pobyt na Sumavě znamenal především toto sblížení s přírodou, toto odevzdání se do jejího moudrého a laskavého náručí, toto oddané. splynutí srdce s její tvořivou silou. l\:dyž však po návratu z. hor a lesů upadl Neruda do těžké nemoci, pocítil dvojnásob těžce bolestnost svého osamělého, chladného, městského vězení, a co př,ed tím' prožil uprostiíed zeleně, rýsovalo se v jeho mysli toužebně jako sen o ztraceném ráji. Současná s tímto zasvěoením se přírodě jest Nerudova pozdní láska ke krásné a prosté dívce Boženě, pro kterou byly psány nejvroucnější z "Prostých motivu", láska smyslná a touž!ebná, při níž krev v omlazených cévách prudoe kroužila a při níž se zachvívaly všecky Nerudovy projemnělé čivy. Byl to typický poměr zralého muže, jenž ví, že nesmí v životě již ničeho promeškati. K rozkvetlému a žádoucímu děv-

[na začátek stránky]