Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Prosté motivy, 3. vyd. - str. 8

[na přehled] [na text]

NERUDA, Jan. Prosté motivy. 3. vyd. V Praze : F. Topič, 1913. (Sbírka souvislé četby školní ; 28)

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

útočný, ale takřka veškeré své síly tvůrčí. Proto mlčel v sedmdesátých letech básník Neruda skoro naprosto, zatímco jeho vypravovatelské a realistické umění prosaické zrálo a zdokonalovalo se. Silných z,evních podnětů Iktvoiíení lyricMmu nebylo, a bolestí hrdinně překonaných pyšný a uzavřený básník nemínil pro· zrazovati. I když na sklonku sedmdesátých let rozepial Neruda křídla k letu v rhytmu veršovém, nebyla to důvěrná lyrika, čímž obdaroval českou poesii, která právě tehdy zásluhou Svatopluka Cecha, Jaroslava Vrchlického a Josefa V. Sládka stála na vrcholu; r. 1878 předstoupil "Písněmi kosmickými" před čtenáře básník reflexivní, potom "BaUadami a romancemi" mistr objektivního, výpravného, stilisovaného umění epického.

Hluboké zdroje vnitřní citové zkušenosti, z nichž r. 1883 vytryskly "Prosté motivy", nejsou doposud plně a bezpečně zjištěny; tolik však víme, že dvojí tragicky vyhrocený popud intimní uvolnil nahromaděné živly lyrické v nitru Nerudově a dal jim proměniti se v útvary písňové. Kdokoli pročte "Prosté motivy" pozorněji, nemůže si nepovšimnouti, jak p:irallelně Neruda rozvíjí a jindy důmyslně proplétá dvojí motiv. Jedním jest probuzení sestárlých, nedůvěřivých, rozmrzelých smyslů ze zimního spánku k hodům přírody, k rozmarům jara, k plesům léta, k plnému oddání se opojení, které vyznívá až! hluboko do podzimu. Ale pak náhle poznává básník, že to vše byl pouhý klam, toliko krátká hra, jediné lest přírody: smysly zůstaly starými, šediny nedají se oddisputovati, j,est čas pomysliti na odpočinel<, na resignaci, na smrt. Druhý základní motiv má povahu erotickou. Zlhostejnělé, unavené, přemoudřelé srdce, které rádo ironisuje milostné hry mládeže, počne na rozhraní jara a léta sníti ještě jednou o lásce. Z citového snu stane se skutečnost; mladá dívka miluj1e básníka, její

[na začátek stránky]