Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Prosté motivy, 3. vyd. - str. 7

[na přehled] [na text]

NERUDA, Jan. Prosté motivy. 3. vyd. V Praze : F. Topič, 1913. (Sbírka souvislé četby školní ; 28)

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

7

od obou velkých lyriků německých 2J doby, kdy jeho nadání dozrávalo: od melancholického Mikuláše Lenaua a jmenovitě od Jindřicha Heine, mistrného směsovatele romantické sentimentálnosti a moderní ironie. I Nerudův osobní přítel a básnický protichůdce Vítězslav Hálek šel v lyrickém svém tvoření po těchto cestách, ale ani v nejzralejším lyrickém svém díle "V přírodě" nedovedl :zl dův:ěrné, cistě náladové a citové poesie, opěvující symbolické vztahy lidského srdce k přírodě, plně vymýtiti prvky rozumově reflexivní, polofilosoficky meditující. Tím vyso~o :nad něj vynikl právé Neruda, když intimné lyrickou a nálactov,ě přírodní poesii, která po prvé byla napoviě2Jena v "Knihách veršů", plně rozvinul v "Prostých motiv'ech".

Mezi "Knihami veršů" a "Prostými motivy", Jež jakožto "první svou knížku zcela subjektivní" vydal Neruda v "Po'etických besedách" r. 1883, leží plných patnáete let básnického i lidského vývo}e tvůrcova. Po smrti milované matky osaměl Neruda docela. Když "věčná nevěsta" Anna Holinová ochladla, když pod nátlakem licoměrné společnosti tragicky vyznělo milostné přátelství s Karolinou Světlou, očistivší tak mravm osobnost Nerudovu, když mu nemilosrdný osud vzal i něžnou Terezii Macháč:" kovou, zřekl se Neruda erotických snů a přání založiti si poklidný domov. Po dalekých cestách v cizině, jež mohutně rozšířily jeho obzor, ale též prohloubily a sesílily jeho vztah k horoucně milov:ané vlasti, připoutal se Neruda co nejtěsněji k novinářiskému povolání v 'mladočeském deníku "Národních Listech" a spokojuje se se skrovničkou hmotnou n~ hradou za práci zcela vyčerpávající, věnoval žurnálu nejen své nadš,ení p1iesvědčeného liberála a demokrata, nejen své vzdělání výborného feuilletonisty a bystrého kritika, nejen svůj sloh pohyblivý, jiskrný,

[na začátek stránky]