Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Prosté motivy, 3. vyd. - str. 6

[na přehled] [na text]

NERUDA, Jan. Prosté motivy. 3. vyd. V Praze : F. Topič, 1913. (Sbírka souvislé četby školní ; 28)

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

6

V lyrických těchto básních, střídajících nejrůznější nálady a rozmary, můžeme při důkladnějším studiu rozeznati dvojí sloh poetický. }edny - a k nim náleží veškerá čísla, piíejatá ze staršího "Hřbitovního kvítí" - libují si v básnické refIexi: ostře pozorující a pronikavě vnímající pohled poetův déře se neúprosně takřka k jádru všech zjevů, kdež doplňován jest soudícím, vyšetřujícím a hodnotícím inteHektem. Jan Neruda v těchto skladbách, jimž chybí jak barvitá zdoba obrazová, tak lehký rhytmus písňový, úmyslně potlačuje živel citový, aby zdůraznil své složité, důmyslné a všestranné nazírání rozumové: každý zjev se tu stává problémem; přírodní dění vyšetřuje se stále ve vztazích k člověku a k spokčnosti. Zde mluví k nám z Nenidy básník rdkxivní, jenž pak právě po deseti letech r. 1878 dostoupil vrcholu "Písněmi kosmickými". Zcela jiného rázu jest druhá skupina lyrických básní z "Knih veršů", kterou zastupují zvláště oddíly "Z kraje", "Elegické hříčky" a "Mé efemerky". forma jest mnohem Iehčí, zpěvnější, živější; obrazy a metaforami není šetřeno; prViek citový rozhoduje. Ovšem i zde vychází básník od původního a bezprostředního postřehu, jenž má nejčastěji zaměřeno k některému zjevu přírodnímu, k nějaké scenerii krajinné, k té oné hře barev, světel a vzduchu pod širým nebem, avšak tentokráte nepřipouští básník ke slovu svého pátravého a posuzujícího rozumu. Veškeré zjevy v Ipřírodě pojímány jsou jako obdoby a podobenství srdce poetova; barevné a malebne dojmy oceňují se jako průvodní zjevy vnitřního dění v duši umělcově; smyslové vzruš'ení i citové rozvlnění mluví o jednom a témže. Nalezl-li Neruda, jenž po vzoru Celakovského a Erbenově po:corně studoval poesii prostonárodní, prvky podobného paral1elismu mezi přírodou a lidským srdcem již v písni lidové, naučil se vlastnímu 'kouZlu tohoto shIedávání hlubokých obdob

[na začátek stránky]