Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Prosté motivy, 3. vyd. - str. 12

[na přehled] [na text]

NERUDA, Jan. Prosté motivy. 3. vyd. V Praze : F. Topič, 1913. (Sbírka souvislé četby školní ; 28)

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

12

po způsobě předehry nedůvěru omrzelého srdce básníkova, jež v pohodlí a v špatném rozmaru brání se představě, že by mělo pro náhlý příchod jara odložit všecky své zimomřive z~yklOisti a změnit veškerý způsob života: neopouštíme při tom hradeb města, ani nálady skeptické. Avšak příroda zvítězila, básník jest hotov vstoupiti do omlazující lázně jara. O ní vyprávějí písně následující, v nichž jsme již na volném vzduchu. Vzpomínka na dětství, obraz matčin, silný dojem národní písně vykonávají dílo omlazení; mladá tráva luční, zlatá prška slunce, májový větřík připomínají nám, že jsme v měsíci kvHnu. Slunce stoupá, smysly básnlkovy rozkvétají; rozmar se stupňuje až k rozpustilému veselí a i nově se ozývající láska volí tóny opojné. Jako vš'ecky čtyři oddíly jest též 'CYklus jarní vystupňován působivým číslem závěrečným, onou nábožensky nadchnutou písní o Teréze a Oesu. A přieoe při V!eškeré této vzácné disposici estheticky uvážené a umělecky vyvážené nepozoruje čtenář nižádné ustrnulosti ueb pedanterie; ba naopak. Sotva si ucho zvyklo v jarních motivech na lehký spád písňových, stručných a takřka jen napovídajících čísel, již již žádá si cyklus letní soustředěné pozornosti oka: jeť v motivech letních zastoupena široká a zálibná 'deskripoe, pečlivě pořádající malebné rysy a pozorně operující světelnými a barevnými živly. Anebo: v podzimních básních, hlavně v těch, které se odehrávají v šumavském podhoří, plýtval Nerudasvým nejosobnějším uměním teplého a měkkého zdůvěrnění, jež stává se přímo mazlivým, naop:ak v ,závěru knihy, kde leckdy místo zaokrouhlené básně se ozve malý prostý výkřik, zaujal kživcotu a ke smrti jakýsi přísný vztah člověka stojícího tváří v tvář jsoucnu nejvážnějšímu a skutečně věčnému.

A jako stavba knihy jest i její básnický sloh úplně jednotný. Jestliže se do intimně citové lyriky

[na začátek stránky]