Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Praha barokní - str. 9

[na přehled] [na text]

Praha barokní. 3. vyd. Praha : Fr. Borový, 1938. 36, [IV] s. : 31 obr. příl.

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

předměstím a venkovem, a probudiv se, byl odtamtud stihán až mezi patetické pomníky hřbitova olšan· ského a košířského s antickými emblemy... zdaž neztratí tam v zahradách smrti genius Prahy empi. rové svou poslední skutečnost?

Avšak tato trojí božstva místní - a mohli bychom snad rozmnožiti jejich počet - dlužno v Praze usilovně hledati, než obrátí k nám svou tvář zastřenou mlhou a mlčením; jsou návštěvníci, ba obyvatelé Prahy, kteří ani si neuvědomili přítomnost těchto duchových bytostí. Zato žije v Praze mocný a panovačný genius loci, jemuž nikdo neujde, zamyslí-li se nad Vltavou o věcech kultury a umění. Genius ten se stal živelnou silou, která pevnou rukou ovládla město: jeho mocný a slavný hlas hlaholí, zpívá a pláče ve večerních souzvucích pražských zvonů; jeho pathos duní k nám z hukotu vltavských jezů; jeho zelené báně, zasvě· cené věčnému jaru, srostly s pražskými chlumy a ná· vršími v přírodní nerozlomnou jednotu - teprve, když prudké city a vznosné myšlenky tohoto božstva byly promítnuty do staveb a do soch, byla naplněna umělecká reálnost Prahy. Pochopiti Prahu v její výtvarné podstatě a v kulturní její bytosti - toť zna· mená téměř tolik, jako rozuměti a sloužiti jejímu ba· roknímu geniu loci.

Jsou chvíle, kdy se s ním dorozumíme jakoby naráz. Za podzimního večera, prší-li listí a sládne·li vzduch vůní tlení a zániku, dejme se sevříti obrovitou kamennou náručí nádvoří v Klementině. Z jednoho chrámu, v jehož oknech se třese slabý odlesk svěc oltářních, šumí plnými proudy hudba varhan a kostelního zpěvu; z druhého, uzavřeného a téměř za· kletého, vane již noc přerývaná skřeky uvězněného ptactva. Obrysy věží nad kvadraturou dvora jsou temné a hrdé; chodby, které se chvílemi otevírají do místností seminářských, ztrácejí se v posvátném a

[na začátek stránky]