Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Praha barokní - str. 7

[na přehled] [na text]

Praha barokní. 3. vyd. Praha : Fr. Borový, 1938. 36, [IV] s. : 31 obr. příl.

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

me se posléze ke kostelu svatého Jiří - kdo z nás neuvěří, že Praha má doposud gotickou duši? Veliký tvůrce gotické Prahy, Francouz, jejž osud učinil vladařem severní říše, středověký ekstatik, posunutý až na rozhraní starého řádu, kdy praktické křesťanství a pohanská renesance ukládaly již o bezži· votí církevně gotické kultury, Karel IV., jímán byl po celý život nevyléčitelnou nostalgií po domově svého srdce, po Paříži. Synovec francouzského krále a žák francouzského papeže připodobňoval Prahu neustále gotické metropoli nad Seinou. Francouzští architekti a sochaři vztyčili odvážné klenby a roztou· ženě štíhlé vížky ve středu zmohutnělého města i na jeho daleko posunutém obvodu; promítli stíny ob· louků mostních i přepychové věže při vstupu na Staré město na jasnou hladinu vodní; rozsvítili v ulicích měšťanských a kupeckých bílé arkýře zarostlé křeh· kým a lehkým lupením gotické ornamentiky... a na tuto lucemburskou Paříž, modlící se k francouz· ským světicím a disputující o subtilitách bohqsloví po způsobě Sorbonny, měla shlížeti s výše obrovská katedrála, vyvrcholující architektonickou i myšlen. kovou koncepci gotického a francouzského krále ..Ale dóm svatovítský zůstal obrovským zlomkem, kou· zelný sen o gotickém městě přehlušily bouře, dunící ne odvratným triumfem střízlivého a příkrého křesťanství praktického, jež lépe hovělo slovanskému kmeni než francouzská kulturní pohádka ..Gotická duše Prahy Karlovy, přísně církevní a společensky velmi výlučná, liší se podstatně od onoho životního slohu, jenž půvabně zkameněl v Prašné bráně a ve věžíéh mosteckých s celou jejich košatou, mladě pučící a marnotratně kvetoucí ornamentikou, s tou rozkošně fantastickou spletí motivů přírodních a architektonických. Rozumíme jen dopola velmi rozmarnému a světskému božstvu doby vladislavské,

[na začátek stránky]