Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Praha barokní - str. 13

[na přehled] [na text]

Praha barokní. 3. vyd. Praha : Fr. Borový, 1938. 36, [IV] s. : 31 obr. příl.

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

se střídají se sochami, tak se slétaly duše lidí, prah. noucích po rozřešení dogmatických krisí, pod ochranu těch kamenných dialektiků, zatím co se ženská srdce oddávala v důvěře laskavému úsměvu Spasitele, jenž ze stinného výklenku pod trojhranným ští· tem volal a zval k sobě.

Jak vám, ó svůdní a nebezpeční mistři katolické renesance, měli odolati lidé sedmnáctého věku, jimž víra byla rozkoší a zbožňování potřebou, když my, skeptikové, opovrhující vašimi náboženskými předpoklady, každodenně podléháme vašim úskokům a smyslným léčkám? Nepůjdeme hledati více potěchy a úlevy ve vašich kostelích, do zsinalých stínů obrovských fresek posledního soudu, ale zatoužíme ve dnech šedi a nudy častěji po nádherném čtverci Kři· žovnického náměstí, kde si podáváte ruce se staviteli trecenta a quattrocenta. A byť náš spleen byl seb~ černější, a naše srdce zraněno sebe hořčím trudem~ co nám zabrání, vy renesanční a barokní kouzelníci, aby kolem vašich smyslných soch a nad vašimi hrdý· mi chrámovými sloupy nekroužily naše radostné myšlenky, podobné oněm holubům, neúnavným a jásajícím?

Barokní duše Prahy se zrodila z tragických rozporů. Její vznik a vzrůst v sedmnáctém věku jsou souznač' né s kulturním vpádem cizinců na českou půdu. Du· mavý sever, jenž upróstřed chladných hor a v sousedství jehličnatých lesů byl úplně obrácen do nitra, překvapen byl.l"ománským útokem z jihu. Teskné slo· vanské plémě náboženských myslitelů a snílků, kte· ří dotud se dorozumívali hlavně jen s germánskými sousedy, podlehlo vůli a rozkazu, meči a umění pa· novačných Vlachů a krutých Španělů, jejichž prak. tické mozky a napiaté čivy se lačně vzpínaly po zev· ním světě velkých obrysů, kvetoucím skvělými bar·

[na začátek stránky]