Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Praha barokní - str. 6

[na přehled] [na text]

NOVÁK, Arne. Praha barokní. Praha : Mánes, [1915]. 39 s.

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

ani si neuvědomili přítomnosti těchto duchových by. tostí. Zato žije v Praze mocný a panovačný _genius loci, jemuž nikdo neujde, zamysH •• 1i se nad Vltavou o věcech kultury a umění. Genius ten stal se živelnou silou, která pevnou rukou ovládla město: jeho mocný a slavný hlas hlaholí, zpívá a pláče ve večerních sou •zvucích pražských zvonů; jeho pathos duní k nám z hukotu vltavských jezů; jeho zelené báně, posvě •cené věčnému jaru, srostly s pražskými chlumy a ná. vršími v přírodní nerozlomnou jednotu - teprve, když prudké city a vznosné myšlenky tohoto božstva byly promítnuty v stavby a v sochy, byla naplněna umě •lecká reálnost Prahy. Pochopiti Prahu v její výtvarné podstatě a v kulturní její bytnosti - tot znamená té .•. měř tolik, jako rozuměti a sloužiti jejímu baroknímu geniu loci.

Jsou chvíle, kdy dorozumíme se s ním jakoby naráz. Za podzimního večera, prší=1i listí a sládne=li vzduch vůní, tlení a zániku, dejme se sevříti obrovitou ka •mennou náručí nádvoří v Klementině. Z jednoho chrámu, v jehož oknech se třese slabý odlesk svěc oltářních, šumí plnými proudy hudba varhan a ko= stelního zpěvu; z druhého, uzavřeného a téměř za •kletého, vane již noc přerývaná skřeky uvězněného ptactva. Obrysy věží nad kvadraturou dvora jsou temné a hrdé; chodby, které se chvílemi otevírají do místností seminářských, ztrácejí se v posvátném a zne •klidňujícím nekonečnu; v oknech, jež mají dvojí chlad a přísnost, kláštera a vězení, obráží se kmitavě holá ratolest stromu, který přestal býti součástkou přírody;

6

[na začátek stránky]