Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Praha barokní - str. 2

[na přehled] [na text]

NOVÁK, Arne. Praha barokní. Praha : Mánes, [1915]. 39 s.

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

bílé kvítky, a kde výkřiky ptačí trhají jednotvárnou píseň fontány. On vede naše kroky na osamelá ná. břeží nad hučící řekou, jejíž temné vody zrcadlí tmavší ještě štíty zubatých domů, a jeho mocí dospíváme tam k poznání vlastní své vnitřní podstaty. Všickni, i když jsme si toho neuvědomili, tušili jsme přítomnost těchto geniů locí na různých místech své no putování a po=' bytu, pozdravujíce je úžasem, nadšením, vděčností: jsme jim více povinováni, než bychom se nadáli. Leč, kdo jest nám bližší a dražší z techto geniů, než místní božstvo Prahy, jehož přítomnost stejně inten. sivně prožíváme ve stínech Starého mesta jako ve ztrnulém úsmevu Malé strany nebo ve vznešeném mlčení hradčanských paláců a klášterův?

Není to nikterak božstvo jednoduché. Právě Praha patří k onem městům s velkou minulostí, u jejichž bran sedává několik geniů locí různého veku, různé vůle a tudíž i různého kultu; oddáme-li se do ochrany jed .• noho, odvrátí od nás druhý tvář, nebot druh neroz=' umí druhu. Ale lze milovati město tak, že v každé do=' bě svěříme se jinému geniovi; tím znásobili jsme si život a připravili si možnost procházeti za sebou ně •kolika kulturními formami. Chybil by, kdo by povahu, osud i smysl mestského celku vykládal příliš přímo=, čaře: nejvlastnejší tajemství Prahy by uniklo jeho pohodlné a zjednodušující pozornosti. Oč moudřejší jest v kultu soustředěném a pokorném odevzdávati se samotářským rozhovorům s těmi různými genU locí, kteří panují nad Prahou! ~

2

[na začátek stránky]