Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Poselství důvěry a jistoty - str. 9

[na přehled] [na text]

Poselství důvěry a jistoty : sedmero památných dokumentů z dávné i blízké minulosti národní. Praha : F. Topič, 1928. 46 - [II] s.

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

duchovní odpovědnosti vůdcovy, své svědomí, skládá počet ze svého konání a zapřísahá svých věrných, abY chodili po cestách spravedlnosti před tváří Hospodinovou ke cti jména českého. Bylo v duchu Husově,jestliže jeho stoupenci pravého i levého kfídla, se honosili tím, že váha a sláva národa stoupla jitřenkou pravdy boží na českém nebi a později takě statečností vojsk českých proti nepřátelům kalicha i českého jazyka. Obsah češství byl takto prohlouben ve smyslu náboženském, ačkoliv současně se ozývají v českých projevech husitských i katolických také jiné starší motivy vlasteneckého smýšlení, starost o stát, hrdá vzpomínka na politický i kulturní rozkvět v nedávné minulosti, úcta k patronům národním - nejednou jest tím zdůvodňován protest proti ničivému postupu bezohledné revoluce táborské.

Sotva byl by se kdo nadál, že ze středu domněle nenárodního a mezinárodního hnutí evropsky universalistického humanismu vzejde nová opora českému sebevědomí. Poněkud pomaleji a skromněji opakovalo se na naší půdě totéž, co se dělo v Italia v Německu, a ku podivu, náboženská reJórmace česká, směr to spíše středověký, převzala na konec s ochotou tyto požehnané dary zcela novodobého proudu renesančního. Umělecky Jórmalistní láska k rodnému jazyku a soustavná péče o něj, úcta k národní minulosti i s dějepiseckým úsilím o její zdobné a výmluvné zpodObení, hrdost nad starodávným domácím řádem právním a obrana jeho před vnikáním cizího práva - tot nové a plodné prvky českého cítění ná(odního v stol. X v: a XVI.,jichž by beze vlivu humanismu Cechové nebyli dosáhli, alespOň nikdy v té skvělé plnosti. Za všecky se Rostavila během svého rychlého a bohatého vývoje Jednota Ceských bratří, v níž se silný

9

[na začátek stránky]