Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Poselství důvěry a jistoty - str. 18

[na přehled] [na text]

Poselství důvěry a jistoty : sedmero památných dokumentů z dávné i blízké minulosti národní. Praha : F. Topič, 1928. 46 - [II] s.

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

Božích hojovníků, se zástupem hrdinů zápasu státoprávního jest v monumentalisujícím podání jiráskově pozadím pro nástup sjednoceného národa československého k",poslednímu hoji za seheurčení a za staré právo českého státu. Siroké a volné ohzory mezinárodní světovosti rozeklenul však novovělcý kosmopolita T. G. Masaryk nad svým »Prvním poselstvím«, kde se na spravedlivé vítězství' české věci, souznačné s vítězstvím moderní lidovlády, dívají velké státy evropské i americké, nacházejíce v něm potvrzení svých mravně politiclcých zásad. Takto se nové češství, které T. G. Masaryk definuje ve smyslu moderní demokracie, ohčanské a nenáhoženské, ocitá opět před dějinným soudem světa,před nímž J A. Komenslcý řešil při starého češství křesťanského a duchovního- ale tentokráte národ napolo vlastní zásluhou, napolo za příznivé konstelace evropské, svou při

vyhrává. '"

Opíraje se o dějinnou souvislost, nastupuje Cech novou dráhu, hrd na svůj stát, hrd na své vojsko, hrd na přízeň spoluzakladatelů svého poválečného hy tu a především hrd na to, že se ohsah jeho národnosti ohohatil i prohlouhil. Ke koruně svatého Vdclava připojeno hylo podle zákona národního seheurčení S 10vensko,' pojem lidu se novou koncepcí demokracie a sociální spravedlnosti rozšířil,. staráftrma královského státu ustoupila modernějšímu útvaru repuhlikánskému. Když hyly při duhnové přísaze tyto možnosti v důmyslných narážkách napověděny, zdály se závratnými zámlcy v ohlacích. Když k nim první president repuhlilcy ve vánočním poselství poukazoval jako k základům nového veřejného života, hyly v nich s opojeným optimismem hlažené chvíle pozdravovány skutečnosti již plně dosažené. Dnes však, po prvním dokonaném desetiletí národní

18

[na začátek stránky]