Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Poselství důvěry a jistoty - str. 15

[na přehled] [na text]

Poselství důvěry a jistoty : sedmero památných dokumentů z dávné i blízké minulosti národní. Praha : F. Topič, 1928. 46 - [II] s.

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

mocí vítězného Německa na mezinárodním dějišti evropském, avšak marně se ohlíželi horliví Slavjanofilové po důkazech, že Rusko skutečně míní býti pevnou protivahou Germánstva a ochranou slovanských bratří na západě. Revoluční pokus pokrokového hnutí zosnovaný v duchu domyšlené samostatnosti státoprávní byl udušen v zárodku. VZdělání školské i lidové, pokroky vědecké i umělecké, později též rozvoj technicfsv a hospodářský zesílily národ a posunuly jej v popředí kulturní Evropy, zároveň však po rozporech v politických názorech též rozdíly hospodářské a třídní ohrozily starou jednotu jeho smýšlení a cítění. Umělci a myslitelé nepřihlíželi trpně a němě k tomuto dějinnému vývoji v přítomnosti svého národa: Smetana, Aleš a Myslbek vztyčovali před ním modely dávného heroismu v monumentálních lvareck,.Jan Ne ru da Pcožíval zaň pašijní tragiku oběti a utrpení, kdežto Svatopluk Cech burcovalocelovým veršem z otroctví a ke SVObodě; útlý kněz balbínovského typu v: Beneš Třebízský se modlil s jímavou úpěnlivostí za vlast a lidový epik se znalostmi učence, Alois Jirásek, kfísil obrazy minulosti od starobylých pověstí přes husitskou epopeji až kprostonárodním proroctvím~·JosefV: Sládek aJosef Holeček sestupovali až ke dřeni venkovského lidu a jeho dávných tradic, aby se tu dObírali národního prajádra~· ale i v elegické bolesti Zeyerově, v sebemučivé skepsi SchauerOVě, v plodné MasarykOVě kritice, těchto třech různorodých projevech nového evropanství na české půdě, chvěla se citlivá a starostlivá účast o národní osud i budoucnost.

Toto všecko byl prožil Fr. Lad. Rieger, dědic Palackého, přítel Havlíčkův, sněmovník v Kroměříži i první z deklarantů~· jemu, který se účastnil stejně živě ruchu politického,jako hnutí

15

[na začátek stránky]