Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Poselství důvěry a jistoty - str. 14

[na přehled] [na text]

Poselství důvěry a jistoty : sedmero památných dokumentů z dávné i blízké minulosti národní. Praha : F. Topič, 1928. 46 - [II] s.

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

slcý myslil a cítil také Palaclcý pod zorným úhlem onoho intelektualistického universalismu západoevropského, který renesanci spojuje s osvícenstvím a z něhož temení též novohumanismus na rozhraní klasicismu a romantilcy: cílem veškerého úsilí budtež vzdělaný jednotlivec, vzdělaný národ, vzdělané lidstvo, pracující souhlasně k tomu, aby duchovní ideály, založené křestanstvím,prohloubené moderní vědou a zkrášlené uměním, došly plného rozšíření na zemi spravedlivé a štastné~· Pa la clcý věřil nejinak než Komenslcý, že jest to zároveň naplněním tradice českého národu, národu Karlova i Husova. Tot smysl »Posledních veřejných slov« Palackého,pronesených při dokonání velkého 'životního díla, tváří v tvář věčnosti se zřetelným pocitem odpOVědnosti před celým národem. Pa la clcý se nezabývá cestami české politilcy, které také jej sama vedly různými směry za cílem pevně stanoveným~· neuvažuje ovšem ani o tom, měl-li by se názor dáti náboženslcy na dráhu Komenského či B albínovu~· nenaznačuje, zda si budoucnost národní představuje v rámci spravedlivého Rakouska či v nezávislém státě vlastním - volá jen po rozšiřování vědy a osvěty jako záruce udržení a upevnění národnosti.

Stejně podivuhodná jako překvapující shoda slučuje »Poslední veřejné slovo« Palackého s »Politickou závětí«jeho duševního syna a pokračovatele Františka Ladislava Riegra,jakoby neleželo celé čtvrtstoletí mezi oběma projevy duchů každým rysem klasiclcých.A jak závažné a osudné čtvrtstoletí/ Důsledný' a cíleVědomý zápas státoprávní byl opuštěn, ale positivní politika, stavějící se na půdu konkrét~í dvojhlavé monarchie, nepřinesla nic ze žádoucích výsledků.Uzkost i nejstatečnějších srdcí před nebezpečím pangermánslcým se stupňovala rostoucí

14

[na začátek stránky]