Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Poselství důvěry a jistoty - str. 12

[na přehled] [na text]

Poselství důvěry a jistoty : sedmero památných dokumentů z dávné i blízké minulosti národní. Praha : F. Topič, 1928. 46 - [II] s.

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

odčinění od mocností nebeských: hihlický protestant Komenský má nejhlíže k Bohu, s nimž jest v přímém a hezprostředním svazku, kdežto harokní katolík B alhín se utíká pod ochranu svatého prostředníka a důvěrnou modlithou k němu, dědici české země, nachází úzkostné spojení s nejdávnější tradicí domácího vlastenectví.

Víme dnes, že tento dvojhlasý zpěv, v jehož chmurném maestosu se stále se strhující účinností proplétá těžce tragický has Komenského s Balhínovým jasným a holestným tenorem, není

jenom jinale z heznadějné dohy národního úpadku, nýhrž že zároveň ohsahuje motivy, které o století později počalo národní ohrození zprvu jen nesmělým tremolem preludovati, hrzy však rozváděti v rozvětvenou skladhu složité myšlenkové výstavhy~' Komenský i Balhín stávají se dílem hezděčně dílem uvědoměle vlasteneckými učiteli našich huditelů.

Dlouho před tím, než mohla skromniCká ohrozená literatura novočeská poukázati k dílům, v nichž myšlenka i slovesná forma vytvářejí živou a života schopnou jednotu, krčily se halhínovské motivy v ohměnách hud lidově naivních neh pedanticky učeneckých tu v horlivých ohranách jazyka a národnosti, onde v předmluvách k vydání starých památek, někdy uprostřed filologických výkladů odhorných a jindy doprovodem k lidovýchovným pracím dějepisným~)eště památné vlastenecky ohranné dialogy Jungmannovy těžily vydatně z této sethy. Postupně přihývá těmto vlasteneckým projevům huditelským vědomé síly a pomalu také i politického rozhledu. Romantická citovost naplňuje je vzrušeným zanícením~' horlivý kult dávné minulosti i emfiltická oslava heroických a idylických míst domova dodá vají malehné dekorace vyznáním a výzvám výmluvných neh

12

[na začátek stránky]