Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Poselství důvěry a jistoty - str. 10

[na přehled] [na text]

Poselství důvěry a jistoty : sedmero památných dokumentů z dávné i blízké minulosti národní. Praha : F. Topič, 1928. 46 - [II] s.

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

a zdravý živel lidový slil s kulturně plodným živlem evropsky vzdělaných učenců a kde povědomí národní dosáhlo stupně nebývalého: českobratrští dějepisci a gramatikové s Janem B lahoslavem v čele, překladatelé Kralické bible, pedagogové ze škol Jednoty vsili do svých nábožensky založených, ale humanisticky vybudovaných děl drobné projevy, z nichž jest patrno, jak hluboko jim v srdci tkvělo češství a jak pro jeho hutný obsah nalézali fOrmu řečnicky působivou, i když jim většinou ucházel státně politiCký zřetel, bez něhož pravé vlastenectví vždycky zůstává neúplné.

Ale běda! Nejmohutnější z těchto projevů,dopínající se myšlenkové i výrazové monumentality,jakou vynikaly pozdně renesanční chrámové stavby právě jeho věku, svítí ušlechtilými sloupy svých vznosných vět a smělou klenbou své duchové koncepce do temné a sychravé noci úpadku zároveň národního i náboženského.JanAmos Komenský, největší osobnost mezi českými humanisty i mezi nositeli české refOrmace náboženské,posílá svůj »Kšafi umírající matky Jednoty bratrské« z ciziny jako psanec do vlasti, kam se sám již nesmí vrátiti, a kde s kulturním životem postupně hasne a potuchá také uvědomění národní. Tvofivě syntetický duch Komenského slučuje v poselství svém tragicky prožitou úlohu posledního biskupa Jednoty s těžkým a dObrovolným posláním odpovědného vůdce národa,' uvádí v promyšlený souhlas starodávnou dějinnou tradici českou se zvláštními náboženskými potřebami bratrské obce jemu svěřené; výmluvnými náznaky vyčerpává všecky složky národní vzdělanosti, ale nezapomíná ani na státní obsah češství a na jeho

fOrmu politickou. Mluví na rozloučenou a chvílemi se mu zajiká hlas;jasně si uvědomuje své katastroftlní postavení a proto si

10

[na začátek stránky]