Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Podobizny žen - str. 30

[na přehled] [na text]

NOVÁK, Arne. Podobizny žen. Praha : Novina, 1940. 232 s. (Dílo Arna Nováka ; 2)

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

Kateřina pojala plán obnovy církevní složitě a důsledně, všestranně a rázně. K všeobecně křesťanským tužbám přidružila tužby význačně italské a papežské: usilovala o dokonalý smír Halie s papežem a o návrat papežské stolice z Avignonu do Říma. Smír italských měst s papežem byla první veřejná úloha dívky, která již ve svém rodném městě mnohokrát upokojovala věčně rozvaděné strahy. Mezi proradné republiky, mezi lstná vojska kondotierů, mezi lakotná města kupčíků, mezi pikle soheckých diplomatů vrhala své listy, hlásající zprvu málo populární smír s papdem. Od r. 1374 do r. 1378 povstávaly Florencie, Pisa a sdružená města středo italská proti papeži, branná moc byla přichystána, vzbouření v městech proti papeži roznícena, sbor kardinálů nesjednocen. Kateřina, jíž mír byl vlastním odkazem Ježíšovým na zemi, psala, vy jednávala, cestovala, řečnila.

Tehdy vznikly její nejnadšenější listy plné hněvu a lásky, plné víry a rozhorlení; v rozrušení a ekstasi, v okamžité náladě a pod tlakem okolností diktovala je klášterním svým sestrám, umějíc sama sotva čísti a psáti. Všechny 373 její dopisy, vydané po prvé r. 1092 a plnící v kritickém novodobém vydání Nicola Tommasea čtyři svazky, začínají se stereotypně »ve jménu Ježíše Krista ukřižovaného a sladké Marie« a končí buď prostým »a1tro non dico«, neb zbožným přáním »zůstaňte v sladké a svaté lásce božÍ«. Jaké jest tu bohatství tónů a motivůl Vedle útočnosti kněžské sladký úsměv serafův, vedle učeného bohosloví prostoduchost lidu, vedle vroucí modlitby přísnost společenská. Nadšený znalec vlašského písemnictví epistolárního3 vidí v listech těch přímo oslavení lidové povahy vlašské s podivuhodnou slohou jejích vlastností: Kateřina jeví se tu pokorná a velkodušná, rozvážná a smělá, blouznivá a plná smyslu pro skutečnost, dumavá a činorodá, vniterná a ke každému boji ochotná, vytrvalá v přímluvě a neohrožená v obžalobě. V řeči od přírody jemné a ku1ti 80 vované nikoliv knihou, nýbrž hovorem, objevuje se všecko kouzlo

[na začátek stránky]