Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Podobizny žen - str. 29

[na přehled] [na text]

NOVÁK, Arne. Podobizny žen. Praha : Novina, 1940. 232 s. (Dílo Arna Nováka ; 2)

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

řka zapomínajíc pokorné skromnosti svého pohlaví, budeš pracovati bez rozdílu pro obrácení mužů a žen, aniž se budeš znepokojovati pro námahu, jež jest spojena s vykonáváním tohoto úřadu.« - - Kateřina odpověděla skromně: •• Tys pán můj a Bůh můj; já jsem tvá pokorná služka, tvá vůle věčná buď se mnou na věky.«

Za symbolem legendy skrývá se kus psychologie dějin. Kateřina, tehdy již obklopená mužskými i ženskými žáky, tvoříc střed duchovního života v rodném městě, podporována řádem dominikánským, jehož plány uskutečňovala a vážnost zvyšovala, přesvědčena o svém zvláštním poslání mystickou stigmatisací, kterýžto tajemný děj prožila se vší vášní a vzrušenou obrazivostí své povahy, jala se přemýšleti o obrození církve a papežství. Domácí války papeže s italskými městy a státy, zajetí v Avignoně pokořující papeže Francií, mravní rozvrat v kněžstvu podlomily sílu církve v XIV. věku. Nejlepší duchové doby v Italii, Francii, Německu i Čechách přemýšleli o tom, jak, podle slov Matěje z Janova, bylo by možno »vrátiti církev Kristovu ke zdravým a jednoduchým začátkům jejím«. Karel IV. sdílel se o svůj sen s Kateřinou Sienskou, která měla ohnivá a nadšená slova jeho oblíbených kazatelů Konráda Waldhausera a Milíče z Kroměříže. Karel IV. i prostá dcera města,jehož vzpouru kdysi mu bylo pokořiti, věřili, že obroda křesťanství musí se provésti uvnitř církve, se souhlasem papežství, posílením jeho moci; oba byli nadšenými obhájci práv papeže římského, netušíce ani ve snách, že dílo, jež chystali, provede budoucnost proti Římu a papeži, proti církvi a dosavadním formám křesťanství. To, co jejich oddaná a věřící srdce cítila jako pravdu, bylo v jejich době již klamem: papežství dohrávalo svou úlohu; reformace stávala se nutností. Karel IV. ani Kateřina Sienská nebyli by jí porozuměli, tak jako nerozuměli oba jinému velkému hnutí času:

renesanci. 29

[na začátek stránky]