Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Podobizny žen - str. 21

[na přehled] [na text]

NOVÁK, Arne. Podobizny žen. Praha : Novina, 1940. 232 s. (Dílo Arna Nováka ; 2)

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

hovoHc s Bohem, nezapomněla opravdově mluviti s lidmi, která v mystickém rozjímání neztratila smyslu pro pronikavou obrodu veřejného života, jež spojovala vždy hrdinství kontemplace s hrdinstvím činu, lásku odpouštějící s láskou trestající, jež byla pannou bojovnou, než se stala pannou vítěznou, která nezapomněla nikdy, že serafové ozbrojeni jsou ohnivými meči.

Dva neobyčejné typy života ženského spojeny jsou v její osobnosti nerozlučně, splývajíce v obdivuhodnou bytost; pevně vyhraněný, až vášnivý život citový sdružen jest v Kateřině Sienské

s bohatě vyvinutým životem volním. Jak vášnivý svůj cit, tak nezdolnou a pevnou svou vůli projevuje Kateřina Sienská v oněch vysokých oblastech, kde všecka duševní činnost nabývá perutí

a síly, v kruzích života náboženského. Kateřina Sienská žila ten to život vášnivě a hluboce, poctivě a upřímně: není pro ni vů bec kromě něho života jiného, proto náleží jí po právu název světice. Žila jej však též složitě, pojímajíc jej netoliko osobně a mysticky (v »Dialogu'( a v některých dopisech), ale i sociálně, všeobecně, hierarchicky (ve většině korespondence a ve veške rém působení církevně politickém). Dovedla dokonale sloučiti náboženskou vášeň srdce, opojeného tajemstvím, s propagandou církevní, která touží každou myšlenku vštípiti duchovnímu zřízení společenskému. Nedovede si představiti Boha bez církve a církve mimo Boha; jejímu pravověrně křesťanskému názoru jsou to dva souvztažné pojmy jako nebesa a země, duše a tělo, dvě svrcho vané hodnoty, které se nutně doplňují. Co dotud bylo v církvi znepřáteleno, smiřuje vítězně; co dosud si nerozumělo, vyrovná vá. Dotud žili uprostřed církve (a namnoze i mimo ni v chmur ných končinách kacířství) buď vášniví mystikové zaujatí osob ním poměrem k Bohu a vesmíru, začarovaní v kouzelný kruh svých neklidných nejistot, stravovaní ohněm své lásky k Bohu

a lhostejní k útvaru společnosti; a stranou od nich vytrvalí organisátoři, důslední církevníci mravních a politických záměrů, 21

[na začátek stránky]