Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Patero obrázků z dějin knihy - str. 98

[na přehled] [na text]

NOVÁK, Arne. Patero obrázků z dějin knihy. Praha : F. Topič, 1911. 98 s. (Osení, sv. 30)

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

úlitba, ~úsob oběti poh.nik~ ňleitljici.v uléváiú nápoje. Vanuti Rulu8, řím~ý básník z doby Au,u!ftovy; žil v le tech 74--14 př. I(r. v

Veítule, bohYRě lásky, kfásy a rozkoše u starých Rímanll,

. yecky slula Afrbdlta, hyla matkou Aeneovóu.

Ve~iusi Pub~u. Vergilius Maro; největší básllik římský,

tll v . 70-19 pf. tir.

V.Ua_ov' iti VoHíitbri.

VoItafi'e (vyslov Voltér) František Maria, hrabě Voltaire vlastně Arouet (čti Arué), nejslavJiějii spisovatel, dějepisec a myslitel francouzský XVnI. věku, žit v léteeh 1694---1778-

WUrzburk (úrz = yrc), starobylé biskupské město v Bavořích Ra březfch řeky Mehilnu.

Zeus (skloňuje se Dia, DiidfJi, Dia atd;), ~jvyiší bůh řecký, vládce DeDes, hrcnnU a l1lraěen, kral všech &ohli a lidí. iaJmista, skladatel žalmů; pravidelně nazývá se tn král David, jemt!Ž většina žélmú se přičítá.

žaltář, sbírka žalmů.

p o zná m k a. Verié:i básftí Homerových a VerlfÍliových, uvedené v článcích "Hněv Achil!eův" é "Bámik Vergilim", vyiaty jsou z přeldadů Jesefa Němce a Otmar. Vaňomého. Výtečné ty překlady obsaženy jsou v knize "Výbor II literatury řecké a řimske", kteť&u dle Tímotheje Hmbého upravil ObBar Vaňorný v Praze r. 1906. Kdo ~ lepe f'OZIJllti spisy řéajeh II řimských básmkli. ".jde II této kDiH hOjilého poučení.

[na začátek stránky]