Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Patero obrázků z dějin knihy - str. 97

[na přehled] [na text]

NOVÁK, Arne. Patero obrázků z dějin knihy. Praha : F. Topič, 1911. 98 s. (Osení, sv. 30)

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

romantický (i = y), odpovídající křesťansko-rytíi"skému ·du· chu středověkému; často též tolik jako dobrodružný, divoký, neobyčejný.

Rousseau (čti Rusó) Jan Jakub, přední spisovatel a myslitel francouzský v XVIII. věku; získal si zásluhy hlavně, obrátiv zraky lidstva opět k přírodě a vysloviv hluboké zásady vychovatelské; žil v I. 1712-1778.

rušiti zvěř = zabítou zvěř zbavití vnítřnosti a děliti na kusy:

Rýn, hlavní řeka německá na západní hranicí říše, vlévá se

do severního moře.

Sardy, hlavní město Lydie a sídlo královské. seminář, značí zde ústav pro výchovu duchovenstva. Sicilie, velký ostrov na jihu ltalie.

Sikyon, městečko nedaleko Korintha na Peloponnesu v již· ním Řecku, proslulé svými olivami.

Smyrna, slavné řecké město kupecké ve středu pobřeží Malé Asie.

sokol j ve středověku užívali rytiři cvičených sokolů k lovu ptáků a drobné zvěře.

spěž, čili bronz, směs mědi a cinu; v dávných dobách byl to nejoblibenější kov, z něhož veškeré nástroje a nádoby se zhotovovaly.

ialmaj, dechový dřevěný nástroj hudť'bní u pastýřů často užívaný.

špitál, vlastně útulek pro pocestné, později ve smyslu ne· mocnice; ve středověku byly špitály při klášteřich.

Štrassburk, starobylé město v jižním Německu při horním Rýně.

text, souvislá část nějakého spisu, při hudebn'ch skladbách

značí text slova na rozdil od nápěvu. •

Thessalie, hornatá krajina v severovýchod nim Recku. Thetis, choť Peleova a matka Achilleova, byla z rodu mol"' ských vil a tedy patřila k polobohům.

Tmolos, pohoří ve stl'ední Lydii.

tonsur~~, vyholené místo na temeni hlavy katolických knezl.

traktát, menši sI'Ísek náboženského obsahu.

Turgot (vyslov Tyrgó) Jakub, státnik a ministr francouzský, proslul spisy. národohospodářskými, žil v I. 1727-1781. turnaj, rytířský zápas ve zbrani.

7

97

[na začátek stránky]