Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Patero obrázků z dějin knihy - str. 22

[na přehled] [na text]

NOVÁK, Arne. Patero obrázků z dějin knihy. Praha : F. Topič, 1911. 98 s. (Osení, sv. 30)

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

I. HNĚV ACHILLEÚV.

jara roku 586 před Kristem ~avládl v nádherných Sardách, hlavním .....,....-:~,~ ••.•.• - •••••••••••••• l] to městě vzkvétající lydské říše v Malé Asii, radostný ruch.

Poddaní mocného krá(fI!~~fT,r-r':~~,;;A.Uot le Alyatta, jehož rodina

.•.. ,.~~--" panovala v Lydii již stopadesát let, byli šťastni, že po dlouholetých bojích s Medy, tlabylonany a Mileťany nastal klidný; čestný mír, a chystali se, že ho užijí co nejkrásněji. Sama přiroda ukazo~ala se jim tohoto jara neobyčejně příznivou. Ubočí rozkošného pohoří Tmola slibovalo bohatou úrodu ve vinicích. V zahradách obsypány byly jedlé kaštany nesěetnými květy. Pšeničná pole v údolích vlnila se žloutnoucím obilim. Lovci, kteří se toulali v cedrových lesích na horách, vyprávěli o nezvyklém množství zvěře. Pastýři hlídali veliká stáda mlac!Ých hříbat, jež jistě zvětší slávu lydských jezdců. Celé zástupy lidu valily se k zlatonosné říčce Paktolu, neboť pověst o bohatých nálezech lesklého písku stále se šířila.

22

[na začátek stránky]