Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Patero obrázků z dějin knihy - str. 16

[na přehled] [na text]

NOVÁK, Arne. Patero obrázků z dějin knihy. Praha : F. Topič, 1911. 98 s. (Osení, sv. 30)

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

niho souladu, hluboké zbožnOsti. Proto po celý středověk těšil se "básník Aeneidy((, mistr latinského jazyka a učitel římského ducha, veliké vážnosti, a podnes počítáme Vergilia k největším spisovatelům vfJbec.

Třetí obrázek náš "Křesťanský rgtlř" čerpán jest ze středověkého života, jak nám o něm vypráví německý básník Wolfram z Eschenbachů (sch=š) kolem roku 1200. Řeky a Římany, kteří ovládali ve starověku Evropu, vystřídali noví národové, Románi a Germáni, a stvořili nejen nové říše, ale i nové mravy, nové básnictví. Sloučením smýšlení přísně křesťanského a národních zásad hrdinských dospěli k duchu rytířskému, v němž se hlásí zcela nová ušlechtilost mravní. Rytíř, jehož celé srdce jest zasvěceno Bohu a věčné spáse, náleží jarou svou silou, pru~nou svou statečností, touhou po dobrodružstvích světu, avšak staví tento svět vždy a všude do služeb božích. Podniká namáhavé výpravy do vzdálených zemí, aby přemohl nepřátele slova božího. Vydává se v nebezpečí života, aby pomohl vdovám a sirotk6m, zvláštním chráněnc6m božím. Když omráčil svým neuvěřitelným hrdinstvím silné své odpdrce, skládá meč pokorně ke krásným nohám slabé paní. Ke konci svého života uchyluje se do kláštera neb do poustevny, aby se zahloubal do tajemství víry a lépe pochopil Boha. Při tom všem má středověký rytíř ve svém duchu leccos dětinského. Mi~ luje skvělé hry, pestrá roucha, skvělé kameny. Rád naslouchá a věří báchorkám, pověrám, pověstem. Sní toužebně o dalekých krajinách, cizo 16

[na začátek stránky]