Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Patero obrázků z dějin knihy - str. 15

[na přehled] [na text]

NOVÁK, Arne. Patero obrázků z dějin knihy. Praha : F. Topič, 1911. 98 s. (Osení, sv. 30)

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

celou Evropu a velký kus Asie. Promyšlené ;r;řizeaf.poc1fizující každého jednotlivce svrchovanosti 't.tátiI4obepialo ielezným kruhem celý svět. Od
Rek6 naučili se Rímané mudrctvi i básnictví;
jeJiob bohy a bohyněmi vykrášliIi svoje náboženství, Od nich přijali smysl pro souměrnost, pro krásu tvaru, pro hudbu řeči.

Na trOně, vybojovaném v občanských zápasech, sedí velký panovník, císař Augustus, jenž touží, aby národ pochopil všecky výhody míru, klidné vlády občanského souladu. Jest dosti vzdělán osvětou řeckou, aby věděl, že básnictví pO. sobí na mysl národa kouzelnou mocí. Ve velmi nadaném, vzdělaném a ušlechtilém synu rolníkově se severní Italie nachází básnického hlasatele svých zásad, a dila, která jasný a líbezný VergiIius, básník "Aeneidy", vytvořil, stala se nejen věčnými pomníky vznešeného ducha císařova, nýbrž i národního ducha římského.

Od severních národO germánských byla mocná říše římská ztroskotána, avšak její duch a její jazyk zOstaly nesmrtelnými. Církev křesťanská nejprve nepřítelkyně, pak dědička říše římské, učinila latinu svou řečí a naučila jí všecky nově pokřtěné národy. Posud téměř každý vzdělanec zná latinsky a čítává se zálibou římské spisovatele. Ale církev uchovala i římského ducha. Naučila se od císařství jeho pevnému a dOmyslnému zří· zení, jímž rovněž obepiala celý svět. Přijala císařskou myšlenku podřízenosti jednotlivcovy vdči svrchovanosti celku. Oblíbila si po římském vzoru básnictví, jež jest zdrojem životní moudrosti, mrav 15

[na začátek stránky]